DateTimeFormatInfo.Calendar Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kalendarz do użycia dla bieżącej kultury.

public:
 property System::Globalization::Calendar ^ Calendar { System::Globalization::Calendar ^ get(); void set(System::Globalization::Calendar ^ value); };
public System.Globalization.Calendar Calendar { get; set; }
member this.Calendar : System.Globalization.Calendar with get, set
Public Property Calendar As Calendar

Wartość właściwości

Calendar

Kalendarz do użycia dla bieżącej kultury. Wartość domyślna InvariantInfo GregorianCalendar to obiekt.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.

Właściwość jest ustawiana na Calendar obiekt, który jest nieprawidłowy dla bieżącej kultury.

Właściwość jest ustawiana, a DateTimeFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano metodę ChangeCalendar , która zmienia bieżący kalendarz kultury na określony kalendarz, chyba że jest już bieżącym kalendarzem lub jeśli nie jest obsługiwana przez kulturę. Kod wywołujący metodę tworzy wystąpienie obiektu reprezentującego kulturę CultureInfo arabską (Egipt) i najpierw próbuje zmienić kalendarz na japoński kalendarz. Ponieważ kalendarz japoński nie jest obsługiwany, metoda nie zmienia kalendarza kultury. Jednak ze względu na to, że kalendarz um al-Qura jest elementem członkowskim CultureInfo.OptionalCalendars kolekcji, metoda zakończy się pomyślnie, tworząc bieżący kalendarz dla kultury ar-EG.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   CultureInfo ci = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG");
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name,
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar));

   CalendarUtilities.ChangeCalendar(ci, new JapaneseCalendar());
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name,
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar));

   CalendarUtilities.ChangeCalendar(ci, new UmAlQuraCalendar());
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name,
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar));
  }
}

public class CalendarUtilities
{
  private Calendar newCal;
  private bool isGregorian;

  public static void ChangeCalendar(CultureInfo ci, Calendar cal)
  {
   CalendarUtilities util = new CalendarUtilities(cal);

   // Is the new calendar already the current calendar?
   if (util.CalendarExists(ci.DateTimeFormat.Calendar))
     return;

   // Is the new calendar supported?
   if (Array.Exists(ci.OptionalCalendars, util.CalendarExists))
     ci.DateTimeFormat.Calendar = cal;
  }

  private CalendarUtilities(Calendar cal)
  {
   newCal = cal;

   // Is the new calendar a Gregorian calendar?
   isGregorian = cal.GetType().Name.Contains("Gregorian");
  }

  private bool CalendarExists(Calendar cal)
  {
   if (cal.ToString() == newCal.ToString()) {
     if (isGregorian) {
      if (((GregorianCalendar) cal).CalendarType ==
        ((GregorianCalendar) newCal).CalendarType)
        return true;
     }
     else {
      return true;
     }
   }
   return false;
  }

  public static string ShowCalendarName(Calendar cal)
  {
   string calName = cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "");
   if (cal is GregorianCalendar)
     calName += ", Type " + ((GregorianCalendar) cal).CalendarType.ToString();

   return calName;
  }
}
// The example displays the following output:
//  The current calendar for the ar-EG culture is GregorianCalendar, Type Localized
//  The current calendar for the ar-EG culture is GregorianCalendar, Type Localized
//  The current calendar for the ar-EG culture is UmAlQuraCalendar
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim ci As CultureInfo = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG")
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name, 
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar))

   CalendarUtilities.ChangeCalendar(ci, New JapaneseCalendar())
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name, 
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar))
   
   CalendarUtilities.ChangeCalendar(ci, New UmAlQuraCalendar())
   Console.WriteLine("The current calendar for the {0} culture is {1}",
            ci.Name, 
            CalendarUtilities.ShowCalendarName(ci.DateTimeFormat.Calendar))
  End Sub
End Module

Public Class CalendarUtilities
  Private newCal As Calendar
  Private isGregorian As Boolean
  
  Public Shared Sub ChangeCalendar(ci As CultureInfo, cal As Calendar)
   Dim util As New CalendarUtilities(cal)
   
   ' Is the new calendar already the current calendar?
   If util.CalendarExists(ci.DateTimeFormat.Calendar) Then
     Exit Sub
   End If

   ' Is the new calendar supported?
   If Array.Exists(ci.OptionalCalendars, AddressOf util.CalendarExists) Then
     ci.DateTimeFormat.Calendar = cal
   End If
  End Sub
  
  Private Sub New(cal As Calendar)
   newCal = cal
   
   ' Is the new calendar a Gregorian calendar?
   isGregorian = cal.GetType().Name.Contains("Gregorian")
  End Sub
  
  Private Function CalendarExists(cal As Calendar) As Boolean
   If cal.ToString() = newCal.ToString Then
     If isGregorian Then
      If CType(cal, GregorianCalendar).CalendarType = 
        CType(newCal, GregorianCalendar).CalendarType Then
        Return True
      End If
     Else
      Return True
     End If
   End If
   Return False
  End Function

  Public Shared Function ShowCalendarName(cal As Calendar) As String
   Dim calName As String = cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "")
   If TypeOf cal Is GregorianCalendar Then
     calName += ", Type " + CType(cal, GregorianCalendar).CalendarType.ToString()
   End If
   Return calName 
  End Function
End Class
' The example displays the following output:
'  The current calendar for the ar-EG culture is GregorianCalendar, Type Localized
'  The current calendar for the ar-EG culture is GregorianCalendar, Type Localized
'  The current calendar for the ar-EG culture is UmAlQuraCalendar

Uwagi

Właściwość Calendar akceptuje tylko kalendarze, które są prawidłowe dla kultury skojarzonej z obiektem DateTimeFormatInfo . Właściwość CultureInfo.OptionalCalendars określa kalendarze, które mogą być używane przez określoną kulturę, a CultureInfo.Calendar właściwość określa domyślny kalendarz kultury.

Ważne

Ery w kalendarzach japońskich są oparte na suchem rzeszy i w związku z tym oczekuje się, że zmienią się. Na przykład 1 maja 2019 r. oznaczał początek ery Reiwa w i JapaneseCalendar JapaneseLunisolarCalendar . Taka zmiana ery ma wpływ na wszystkie aplikacje, które używają tych kalendarzy. Aby uzyskać więcej informacji i określić, czy dotyczy to aplikacji, zobacz Obsługa nowej ery w kalendarzu japońskim na platformie .NET. Aby uzyskać informacje na temat testowania aplikacji w Windows w celu zapewnienia ich gotowości na zmianę ery, zobacz Przygotowanie aplikacji na zmianę ery japońskiej. Aby uzyskać informacje o funkcjach na platformie .NET, które obsługują kalendarze z wieloma erami, oraz o najlepszych rozwiązaniach podczas pracy z kalendarzami, które obsługują wiele er, zobacz Praca z erami.

Zmiana wartości tej właściwości wpływa również na następujące właściwości: MonthNames, DayNamesCalendarWeekRuleFirstDayOfWeekAbbreviatedDayNamesAbbreviatedMonthNamesLongDatePatternShortDatePatternFullDateTimePatternYearMonthPatterni .MonthDayPattern

Jeśli na przykład kultura bieżącego wątku jest japońska, ta właściwość akceptuje JapaneseCalendarwartości , LocalizedGregorianCalendarlub USEnglishGregorianCalendar. JapaneseCalendar Gdy jest używany, domyślny specyfikator daty długiej to "gg y'\x5e74'M'\x6708'd'\x65e5'". LocalizedGregorianCalendarGdy parametr jest używany, domyślny specyfikator daty długiej to "yyyy'\x5e74'M'\x6708'd'\x65e5".

Dotyczy

Zobacz też