KoreanCalendar.GetDaysInYear(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca liczbę dni w określonym roku w podanej ERA.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

public:
 override int GetDaysInYear(int year, int era);
public override int GetDaysInYear (int year, int era);
override this.GetDaysInYear : int * int -> int
Public Overrides Function GetDaysInYear (year As Integer, era As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Int32

Liczba dni w określonym roku w podanej ERA.The number of days in the specified year in the specified era.

Wyjątki

yearznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.year is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- eraznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.era is outside the range supported by the calendar.

Przykłady

Poniższy przykład jest wywoływany GetDaysInYear przez pięć lat w każdej ERA.The following example calls GetDaysInYear for five years in each era.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a KoreanCalendar.
  KoreanCalendar^ myCal = gcnew KoreanCalendar;
  
  // Displays the header.
  Console::Write( "YEAR\t" );
  for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
   Console::Write( "\t {0}", y );
  Console::WriteLine();
  
  // Displays the value of the CurrentEra property.
  Console::Write( "CurrentEra:" );
  for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
   Console::Write( "\t {0}", myCal->GetDaysInYear( y, KoreanCalendar::CurrentEra ) );
  Console::WriteLine();
  
  // Displays the values in the Eras property.
  for ( int i = 0; i < myCal->Eras->Length; i++ )
  {
   Console::Write( "Era {0}:\t", myCal->Eras[ i ] );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
     Console::Write( "\t {0}", myCal->GetDaysInYear( y, myCal->Eras[ i ] ) );
   Console::WriteLine();

  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
CurrentEra:   365   365   365   366   365
Era 1:     365   365   365   366   365

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesKoreanCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a KoreanCalendar.
   KoreanCalendar myCal = new KoreanCalendar();

   // Displays the header.
   Console.Write( "YEAR\t" );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
     Console.Write( "\t{0}", y );
   Console.WriteLine();

   // Displays the value of the CurrentEra property.
   Console.Write( "CurrentEra:" );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
     Console.Write( "\t{0}", myCal.GetDaysInYear( y, KoreanCalendar.CurrentEra ) );
   Console.WriteLine();

   // Displays the values in the Eras property.
   for ( int i = 0; i < myCal.Eras.Length; i++ ) {
     Console.Write( "Era {0}:\t", myCal.Eras[i] );
     for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
      Console.Write( "\t{0}", myCal.GetDaysInYear( y, myCal.Eras[i] ) );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
CurrentEra:   365   365   365   366   365
Era 1:     365   365   365   366   365

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesKoreanCalendar  
  
  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a KoreanCalendar.
   Dim myCal As New KoreanCalendar()

   ' Displays the header.
   Console.Write("YEAR" + ControlChars.Tab)
   Dim y As Integer
   For y = 4334 To 4338
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", y)
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Displays the value of the CurrentEra property.
   Console.Write("CurrentEra:")
   For y = 4334 To 4338
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.GetDaysInYear(y, KoreanCalendar.CurrentEra))
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Displays the values in the Eras property.
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCal.Eras.Length - 1
     Console.Write("Era {0}:" + ControlChars.Tab, myCal.Eras(i))
     For y = 4334 To 4338
      Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.GetDaysInYear(y, myCal.Eras(i)))
     Next y
     Console.WriteLine()
   Next i

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
'CurrentEra:   365   365   365   366   365
'Era 1:     365   365   365   366   365

Uwagi

Na przykład ta metoda zwraca 365 lub 366, w zależności od tego, czy year jest to rok przestępny.For example, this method returns 365 or 366, depending on whether year is a leap year.

Dotyczy

Zobacz też