NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla dodatnich wartości walutowych.

public:
 property int CurrencyPositivePattern { int get(); void set(int value); };
public int CurrencyPositivePattern { get; set; }
member this.CurrencyPositivePattern : int with get, set
Public Property CurrencyPositivePattern As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wzorzec formatu dla dodatnich wartości walutowych. Wartość domyślna InvariantInfo to 0, która reprezentuje wartość "$n", gdzie "$" to i CurrencySymbol n jest liczbą.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość mniejszą niż 0 lub większą niż 3.

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Właściwość CurrencyPositivePattern jest używana z ciągiem formatu standardowego "C" do definiowania wzorca dodatnich wartości walutowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatu liczbowego. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej. Symbolem "$" jest wartość CurrencySymbol i n jest liczbą.

Wartość Wzór skojarzony
0 $n
1 n$
2 $ n
3 n $

Należy pamiętać, że wzorzec nie obsługuje znaku pozytywnego.

Dotyczy

Zobacz też