NumberFormatInfo.NegativeInfinitySymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który reprezentuje nieskończoność ujemną.Gets or sets the string that represents negative infinity.

public:
 property System::String ^ NegativeInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NegativeInfinitySymbol { get; set; }
member this.NegativeInfinitySymbol : string with get, set
Public Property NegativeInfinitySymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który reprezentuje nieskończoność ujemną.The string that represents negative infinity. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "-Infinite".The default for InvariantInfo is "-Infinity".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat nieskończoności ujemnej, zobacz Double lub Single.For more information on negative infinity, see Double or Single.

Dotyczy

Zobacz też