Guid.Empty Pole

Definicja

Wystąpienie tylko do odczytu Guid struktury, którego wartość jest równa zero.A read-only instance of the Guid structure whose value is all zeros.

public: static initonly Guid Empty;
public static readonly Guid Empty;
 staticval mutable Empty : Guid
Public Shared ReadOnly Empty As Guid 

Wartość pola

Guid

Uwagi

Można porównać identyfikator GUID z wartością Guid.Empty pola, aby określić, czy identyfikator GUID jest różny od zera.You can compare a GUID with the value of the Guid.Empty field to determine whether a GUID is non-zero. Poniższy przykład używa operatora, Equality Aby porównać dwie wartości identyfikatora GUID z Guid.Empty , aby określić, czy składają się wyłącznie z zer.The following example uses the Equality operator to compare two GUID values with Guid.Empty to determine whether they consist exclusively of zeros.

// Create a GUID and determine whether it consists of all zeros.
Guid guid1 = Guid.NewGuid();
Console.WriteLine(guid1);
Console.WriteLine($"Empty: {guid1 == Guid.Empty}\n");

// Create a GUID with all zeros and compare it to Empty.
var bytes = new Byte[16];
var guid2 = new Guid(bytes);
Console.WriteLine(guid2);
Console.WriteLine($"Empty: {guid2 == Guid.Empty}");

// The example displays output like the following:
//    11c43ee8-b9d3-4e51-b73f-bd9dda66e29c
//    Empty: False
//
//    00000000-0000-0000-0000-000000000000
//    Empty: True
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a GUID and determine whether it consists of all zeros.
   Dim guid1 As Guid = Guid.NewGuid
   Console.WriteLine(guid1)
   Console.WriteLine("Empty: {0}", guid1 = Guid.Empty)
   Console.WriteLine()
   
   ' Create a GUID with all zeros and compare it to Empty.
   Dim bytes(15) As Byte
   Dim guid2 As New Guid(bytes)
   Console.WriteLine(guid2)
   Console.WriteLine("Empty: {0}", guid2 = Guid.Empty)
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    11c43ee8-b9d3-4e51-b73f-bd9dda66e29c
'    Empty: False
'    
'    00000000-0000-0000-0000-000000000000
'    Empty: True

Dotyczy