IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 8-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Byte ToByte(IFormatProvider ^ provider);
public byte ToByte (IFormatProvider provider);
abstract member ToByte : IFormatProvider -> byte
Public Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Byte

8-bitowa liczba całkowita bez znaku równa wartości tego wystąpienia.An 8-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy