IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent double-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 double ToDouble(IFormatProvider ^ provider);
public double ToDouble (IFormatProvider provider);
abstract member ToDouble : IFormatProvider -> double
Public Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji odpowiadająca wartości tego wystąpienia.A double-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Dotyczy