IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 32-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 int ToInt32(IFormatProvider ^ provider);
public int ToInt32 (IFormatProvider provider);
public int ToInt32 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToInt32 : IFormatProvider -> int
Public Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.An 32-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy