IConvertible.ToString(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na odpowiednik String przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent String using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
abstract member ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

String

StringWystąpienie równoważne wartości tego wystąpienia.A String instance equivalent to the value of this instance.

Dotyczy