ConfigurationBasedIssuerNameRegistry.LoadCustomConfiguration Metoda

Definicja

Ładuje zaufanych wystawców z konfiguracji.

public:
 override void LoadCustomConfiguration(System::Xml::XmlNodeList ^ customConfiguration);
public override void LoadCustomConfiguration (System.Xml.XmlNodeList customConfiguration);
override this.LoadCustomConfiguration : System.Xml.XmlNodeList -> unit
Public Overrides Sub LoadCustomConfiguration (customConfiguration As XmlNodeList)

Parametry

customConfiguration
XmlNodeList

Kod XML reprezentujący mapę zaufanych wystawców określoną w pliku konfiguracji.

Wyjątki

customConfiguration to null.

Konfiguracja zawiera co najmniej jeden element, który nie jest rozpoznawany.

Uwagi

Metoda LoadCustomConfiguration jest wywoływana przez infrastrukturę konfiguracji. Gdy ta metoda jest wywoływana, element będzie zawierać elementy podrzędne najwyższego poziomu elementu nodelist < issuerNameRegistry > z pliku konfiguracji. Każdy z nich może z kolei zawierać atrybuty lub elementy podrzędne w zależności od schematu konfiguracji, który został zdefiniowany dla klasy pochodnej.

Ta metoda jest wywoływana przez infrastrukturę konfiguracji. Domyślna implementacja ładuje konfigurację z < elementu trustedIssuers > (skonfigurowanego w < elemencie issuerNameRegistry). > Tę metodę można zastąpić, aby zapewnić obsługę własnych niestandardowych elementów konfiguracji w klasach pochodnych.

Dotyczy