SamlAuthenticationClaimResource.Equals(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether the instance is equal to the specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.An object to compare to this instance.

Zwraca

Boolean

trueJeśli obj jest SamlAuthenticationClaimResource i ma taką samą wartość jak to wystąpienie; w przeciwnym razie, false .true if obj is a SamlAuthenticationClaimResource and has the same value as this instance; otherwise, false.

Dotyczy