SamlAuthenticationClaimResource.IPAddress Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres IP komputera, który uwierzytelnił podmiot.Gets or sets the IP address of the computer that authenticated the subject.

public:
 property System::String ^ IPAddress { System::String ^ get(); };
public string IPAddress { get; }
member this.IPAddress : string
Public ReadOnly Property IPAddress As String

Wartość właściwości

String

Adres IP komputera, który uwierzytelnił podmiot.The IP address of the computer that authenticated the subject.

Uwagi

IPAddressWłaściwość odnosi się do IPAddress atrybutu <SubjectLocality> elementu, który jest zdefiniowany w potwierdzeniach i protokole dla specyfikacji języka OASIS SAML (SAML).The IPAddress property corresponds to the IPAddress attribute of the <SubjectLocality> element that is defined in the Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) specification.

Dotyczy