Int16.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę użycia tej metody InvalidCastException .Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
override this.System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

DateTime

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Nie jest zwracana żadna wartość.No value is returned.

Implementuje

Wyjątki

We wszystkich przypadkach.In all cases.

Dotyczy