Int16.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToDecimal(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
override this.System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Decimal

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Decimal .The value of the current instance, converted to a Decimal.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Int16 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Int16 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToDecimal(Int16) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(Int16) method.

Dotyczy