Int32.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość Int32 .Represents the largest possible value of an Int32. To pole jest stałe.This field is constant.

public: int MaxValue = 2147483647;
public const int MaxValue = 2147483647;
val mutable MaxValue : int
Public Const MaxValue As Integer = 2147483647

Wartość pola

Int32

Przykłady

W poniższym przykładzie użyta jest MaxValue Właściwość, aby zapobiec OverflowException konwersji na Int32 wartość.The following example uses the MaxValue property to prevent an OverflowException when converting to an Int32 value.

using namespace System;

void main()
{
  array<Int64>^ numbersToConvert = gcnew array<Int64> { 162345, 32183, -54000, 
                             Int64::MaxValue/2 };
  Int32 newNumber;
  for each (Int64 number in numbersToConvert)
  {
   if ((number >= Int32::MinValue) && (number <= Int32::MaxValue))
   {
     newNumber = Convert::ToInt32(number);
     Console::WriteLine("Successfully converted {0} to an Int32.", 
              newNumber);
   }
   else
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert {0} to an Int32.", number);
   }
  }
}
// The example displays the following output to the console:
//  Successfully converted 162345 to an Int32.
//  Successfully converted 32183 to an Int32.
//  Successfully converted -54000 to an Int32.
//  Unable to convert 4611686018427387903 to an Int32.
using System;

public class Class1
{
  public static void Main()
  {
   long[] numbersToConvert = { 162345, 32183, -54000, Int64.MaxValue/2 };
   int newNumber;
   foreach (long number in numbersToConvert)
   {
     if (number >= Int32.MinValue && number <= Int32.MaxValue)
     {
      newNumber = Convert.ToInt32(number);
      Console.WriteLine("Successfully converted {0} to an Int32.",
               newNumber);
     }
     else
     {
      Console.WriteLine("Unable to convert {0} to an Int32.", number);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output to the console:
//  Successfully converted 162345 to an Int32.
//  Successfully converted 32183 to an Int32.
//  Successfully converted -54000 to an Int32.
//  Unable to convert 4611686018427387903 to an Int32.
Module modMain
  Public Sub Main()
   Dim numbersToConvert() As Long = { 162345, 32183, -54000, Int64.MaxValue\2 }
   Dim newNumber As Integer
   For Each number As Long In NumbersToConvert
     If number >= Int32.MinValue And number <= Int32.MaxValue Then
      newNumber = Convert.ToInt32(number)
      Console.WriteLine("Successfully converted {0} to an Int32.", _
               newNumber)
     Else
      Console.WriteLine("Unable to convert {0} to an Int32.", number)
     End If           
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output to the console:
'    Successfully converted 162345 to an Int32.
'    Successfully converted 32183 to an Int32.
'    Successfully converted -54000 to an Int32.
'    Unable to convert 4611686018427387903 to an Int32.

Uwagi

Wartość tej stałej to 2 147 483 647; oznacza to, że szesnastkowy 0x7FFFFFFF.The value of this constant is 2,147,483,647; that is, hexadecimal 0x7FFFFFFF.

Dotyczy

Zobacz też