IntPtr.Zero Pole

Definicja

Pole tylko do odczytu reprezentujące wskaźnik lub uchwyt, który został zainicjowany do zera.A read-only field that represents a pointer or handle that has been initialized to zero.

public: static initonly IntPtr Zero;
public static readonly IntPtr Zero;
 staticval mutable Zero : nativeint
Public Shared ReadOnly Zero As IntPtr 

Wartość pola

IntPtr

Uwagi

Wartość tego pola nie jest równoznaczna z null .The value of this field is not equivalent to null. Użyj tego pola, aby efektywnie określić, czy wystąpienie IntPtr jest ustawione na wartość inną niż zero.Use this field to efficiently determine whether an instance of IntPtr has been set to a value other than zero.

Załóżmy na przykład, że zmienna, adres IP, jest wystąpieniem IntPtr .For example, assume the variable, ip, is an instance of IntPtr. Można określić, czy został on ustawiony, porównując go z wartością zwracaną przez konstruktora, na przykład: " if ip != new IntPtr(0)... ".You can determine if it has been set by comparing it to the value returned by a constructor, for example: " if ip != new IntPtr(0)... ". Jednak wywoływanie konstruktora w celu uzyskania niezainicjowanego wskaźnika jest niewydajne.However, invoking a constructor to get an uninitialized pointer is inefficient. Lepszym rozwiązaniem jest kod " if ip != IntPtr.Zero... " lub " if !IntPtr.Zero.Equals(ip)... ".It is better to code either " if ip != IntPtr.Zero... ", or " if !IntPtr.Zero.Equals(ip)... ".

Gdy wywoływany jest interfejs API systemu Windows z kodu zarządzanego, można przekazać zamiast tego, IntPtr.Zero null czy argument powinien być wskaźnikiem, czy null .When calling the Windows API from managed code, you can pass IntPtr.Zero instead of null if an argument is expected to be either a pointer or a null. Na przykład następujące wywołanie funkcji systemu Windows CreateFile dostarcza IntPtr.Zero pSecurityAttributes hTemplateFile wartości argumentów i.For example, the following call to the Windows CreateFile function supplies IntPtr.Zero for the pSecurityAttributes and hTemplateFile argument values.

using Microsoft.Win32.SafeHandles;
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

public class Example
{
  private const uint GENERIC_READ = 0x80000000;
  private const uint OPEN_EXISTING = 3;
  private const uint FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 128;
  private const uint FILE_FLAG_OVERLAPPED = 0x40000000;

  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
  private static extern Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle CreateFile(
      string lpFileName, System.UInt32 dwDesiredAccess, System.UInt32 dwShareMode,
      IntPtr pSecurityAttributes, System.UInt32 dwCreationDisposition,
      System.UInt32 dwFlagsAndAttributes, IntPtr hTemplateFile);

  public static void Main()
  {
   SafeFileHandle hnd = CreateFile("CallOfTheWild.txt", GENERIC_READ, 0,
                   IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING,
                   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED,
                   IntPtr.Zero);
   if (hnd.IsInvalid) {
      Exception ex = Marshal.GetExceptionForHR(Marshal.GetHRForLastWin32Error());
      Console.WriteLine("Attempt to open file failed:");
      Console.WriteLine(" {0}", ex.Message);
      return;
   }
   else {
     Console.WriteLine("File successfully opened.");
     hnd.Close();
   }
  }
}
// If the file cannot be found, the example displays the following output:
//  Attempt to open file failed:
//   The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
Imports Microsoft.Win32.SafeHandles
Imports System.Runtime.InteropServices

Module Example
  Private Const GENERIC_READ As UInteger = 2147483648
  Private Const OPEN_EXISTING As UInteger = 3 
  Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL As UInteger = 128
  Private Const FILE_FLAG_OVERLAPPED As UInteger = &h40000000

  Private Declare Auto Function CreateFile Lib "Kernel32" Alias "CreateFileW" (
      lpFileName As String, dwDesiredAccess As UInt32, 
      dwShareMode As UInt32, pSecurityAttributes As IntPtr, 
      dwCreationDisposition As UInt32, dwFlagsAndAttributes As UInt32, 
      hTemplateFile As IntPtr) As SafeFileHandle

  Public Sub Main()
   Dim hnd As SafeFileHandle = CreateFile("CallOfTheWild.txt", GENERIC_READ, 0, 
                       IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING,
                       FILE_ATTRIBUTE_NORMAL Or FILE_FLAG_OVERLAPPED, 
                       IntPtr.Zero)
   If hnd.IsInvalid Then
     Dim ex As Exception = Marshal.GetExceptionForHR(Marshal.GetHRForLastWin32Error())
     Console.WriteLine("Attempt to open file failed:")
     Console.WriteLine(" {0}", ex.Message)
     Return      
   Else 
     Console.WriteLine("File successfully opened.")
     hnd.Close()   
   End If
  End Sub
End Module
' If the file cannot be found, the example displays the following output:
'  Attempt to open file failed:
'   The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)

Uwaga

Chociaż Zero jest odpowiednikiem null funkcji interfejsu API systemu Windows z parametrami lub zwracanymi wartościami, które mogą być wskaźnikami lub null , Zero nie jest odpowiednikiem null .Although Zero is equivalent to null for Windows API functions with parameters or return values that can be either pointers or null, Zero is not equivalent to null. Przekazywanie null do IntPtr.Zero.Equals metody zawsze zwraca wartość false .Passing null to the IntPtr.Zero.Equals method always returns false.

Możesz również testować dla null wartości zwracanej przez wywołania funkcji interfejsu API systemu Windows, które zwracają wskaźnik lub a null przez porównanie zwracanej wartości z IntPtr.Zero .You can also test for a null return value from Windows API function calls that return either a pointer or a null by comparing the returned value with IntPtr.Zero. Na przykład wywołanie GetWindow funkcji w poniższym przykładzie próbuje pobrać dojście nieistniejącego okna.For example, the call to the GetWindow function in the following example tries to retrieve the handle of a non-existent window. Jeśli została wywołana z kodu niezarządzanego, funkcja zwróci null wartość, ale gdy jest wywoływana z kodu zarządzanego, zwraca IntPtr.Zero .If it were called from unmanaged code, the function would return null, but when it is called from managed code, it returns IntPtr.Zero.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

public class Example
{
  private const int GW_OWNER = 4;

  [DllImport("user32", CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true, ExactSpelling=true)]
  public static extern IntPtr GetWindow(IntPtr hwnd, int wFlag);

  public static void Main()
  {
   IntPtr hwnd = new IntPtr(3);
   IntPtr hOwner = GetWindow(hwnd, GW_OWNER);
   if (hOwner == IntPtr.Zero)
     Console.WriteLine("Window not found.");
  }
}
// The example displays the following output:
//    Window not found.
Module Example
  Private Const GW_OWNER As Integer = 4

  Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (hWnd As IntPtr, 
              wFlag As Integer) As IntPtr 

  Public Sub Main()
   Dim hwnd = new IntPtr(3)
   Dim hOwner As IntPtr = GetWindow(hwnd, GW_OWNER)
   If hOwner = IntPtr.Zero Then
     Console.WriteLine("Window not found.")
   End If  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Window not found.

Dotyczy