Directory.GetCurrentDirectory Metoda

Definicja

Pobiera bieżący katalog roboczy aplikacji.Gets the current working directory of the application.

public:
 static System::String ^ GetCurrentDirectory();
public static string GetCurrentDirectory ();
static member GetCurrentDirectory : unit -> string
Public Shared Function GetCurrentDirectory () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera ścieżkę bezwzględną bieżącego katalogu roboczego i nie kończy się ukośnikiem odwrotnym ( \ ).A string that contains the absolute path of the current working directory, and does not end with a backslash (\).

Wyjątki

Obiekt wywołujący nie posiada wymaganych uprawnień.The caller does not have the required permission.

System operacyjny jest Windows CE, który nie ma bieżącej funkcjonalności katalogu.The operating system is Windows CE, which does not have current directory functionality.

Ta metoda jest dostępna w .NET Compact Framework, ale nie jest obecnie obsługiwana.This method is available in the .NET Compact Framework, but is not currently supported.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania GetCurrentDirectory metody.The following example demonstrates how to use the GetCurrentDirectory method.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  try
  {
   
   // Get the current directory.
   String^ path = Directory::GetCurrentDirectory();
   String^ target = "c:\\temp";
   Console::WriteLine( "The current directory is {0}", path );
   if ( !Directory::Exists( target ) )
   {
     Directory::CreateDirectory( target );
   }
   
   // Change the current directory.
   Environment::CurrentDirectory = target;
   if ( path->Equals( Directory::GetCurrentDirectory() ) )
   {
     Console::WriteLine( "You are in the temp directory." );
   }
   else
   {
     Console::WriteLine( "You are not in the temp directory." );
   }
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "The process failed: {0}", e );
  }

}

using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    try
    {
      // Get the current directory.
      string path = Directory.GetCurrentDirectory();
      string target = @"c:\temp";
      Console.WriteLine("The current directory is {0}", path);
      if (!Directory.Exists(target))
      {
        Directory.CreateDirectory(target);
      }

      // Change the current directory.
      Environment.CurrentDirectory = (target);
      if (path.Equals(Directory.GetCurrentDirectory()))
      {
        Console.WriteLine("You are in the temp directory.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("You are not in the temp directory.");
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
    }
  }
}
Imports System.IO

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      ' Get the current directory.
      Dim path As String = Directory.GetCurrentDirectory()
      Dim target As String = "c:\temp"
      Console.WriteLine("The current directory is {0}", path)
      If Directory.Exists(target) = False Then
        Directory.CreateDirectory(target)
      End If
      ' Change the current directory.
      Environment.CurrentDirectory = (target)
      If path.Equals(Directory.GetCurrentDirectory()) Then
        Console.WriteLine("You are in the temp directory.")
      Else
        Console.WriteLine("You are not in the temp directory.")
      End If
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString())
    End Try
  End Sub
End Class

Uwagi

Bieżący katalog jest odrębny od oryginalnego katalogu, który jest tym, z którego proces został uruchomiony.The current directory is distinct from the original directory, which is the one from which the process was started.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy