DriveInfo.VolumeLabel Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia etykietę woluminu dysku.Gets or sets the volume label of a drive.

public:
 property System::String ^ VolumeLabel { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string VolumeLabel { get; set; }
member this.VolumeLabel : string with get, set
Public Property VolumeLabel As String

Wartość właściwości

Etykieta woluminu.The volume label.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy (na przykład błąd dysku lub dysk nie jest gotowy).An I/O error occurred (for example, a disk error or a drive was not ready).

Dysk nie jest zamapowany lub nie istnieje.The drive is not mapped or does not exist.

Element wywołujący nie ma wymaganego uprawnienia.The caller does not have the required permission.

Etykieta woluminu jest ustawiana na dysku sieciowym lub dysku CD-ROM.The volume label is being set on a network or CD-ROM drive.

lub-or-

Odmowa dostępu do informacji o dysku.Access to the drive information is denied.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje użycie klasy DriveInfo, aby wyświetlić informacje o wszystkich dyskach w bieżącym systemie.The following example demonstrates the use of the DriveInfo class to display information about all the drives on the current system.

using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    DriveInfo[] allDrives = DriveInfo.GetDrives();

    foreach (DriveInfo d in allDrives)
    {
      Console.WriteLine("Drive {0}", d.Name);
      Console.WriteLine(" Drive type: {0}", d.DriveType);
      if (d.IsReady == true)
      {
        Console.WriteLine(" Volume label: {0}", d.VolumeLabel);
        Console.WriteLine(" File system: {0}", d.DriveFormat);
        Console.WriteLine(
          " Available space to current user:{0, 15} bytes", 
          d.AvailableFreeSpace);

        Console.WriteLine(
          " Total available space:     {0, 15} bytes",
          d.TotalFreeSpace);

        Console.WriteLine(
          " Total size of drive:      {0, 15} bytes ",
          d.TotalSize);
      }
    }
  }
}
/* 
This code produces output similar to the following:

Drive A:\
 Drive type: Removable
Drive C:\
 Drive type: Fixed
 Volume label: 
 File system: FAT32
 Available space to current user:   4770430976 bytes
 Total available space:        4770430976 bytes
 Total size of drive:        10731683840 bytes 
Drive D:\
 Drive type: Fixed
 Volume label: 
 File system: NTFS
 Available space to current user:  15114977280 bytes
 Total available space:       15114977280 bytes
 Total size of drive:        25958948864 bytes 
Drive E:\
 Drive type: CDRom

The actual output of this code will vary based on machine and the permissions
granted to the user executing it.
*/
Imports System.IO

Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Dim allDrives() As DriveInfo = DriveInfo.GetDrives()

    Dim d As DriveInfo
    For Each d In allDrives
      Console.WriteLine("Drive {0}", d.Name)
      Console.WriteLine(" Drive type: {0}", d.DriveType)
      If d.IsReady = True Then
        Console.WriteLine(" Volume label: {0}", d.VolumeLabel)
        Console.WriteLine(" File system: {0}", d.DriveFormat)
        Console.WriteLine( _
          " Available space to current user:{0, 15} bytes", _
          d.AvailableFreeSpace)

        Console.WriteLine( _
          " Total available space:     {0, 15} bytes", _
          d.TotalFreeSpace)

        Console.WriteLine( _
          " Total size of drive:      {0, 15} bytes ", _
          d.TotalSize)
      End If
    Next
  End Sub
End Class
'This code produces output similar to the following:
'
'Drive A:\
' Drive type: Removable
'Drive C:\
' Drive type: Fixed
' Volume label: 
' File system: FAT32
' Available space to current user:   4770430976 bytes
' Total available space:        4770430976 bytes
' Total size of drive:        10731683840 bytes 
'Drive D:\
' Drive type: Fixed
' Volume label: 
' File system: NTFS
' Available space to current user:  15114977280 bytes
' Total available space:       15114977280 bytes
' Total size of drive:        25958948864 bytes 
'Drive E:\
' Drive type: CDRom
'
'The actual output of this code will vary based on machine and the permissions
'granted to the user executing it.

Uwagi

Długość etykiety jest określana przez system operacyjny.The label length is determined by the operating system. Na przykład system plików NTFS dopuszcza długość etykiety woluminu do 32 znaków.For example, NTFS allows a volume label to be up to 32 characters long. Należy zauważyć, że null jest prawidłowym VolumeLabel.Note that null is a valid VolumeLabel.

Zabezpieczenia

FileIOPermission
do ustawiania etykiety woluminu.for setting the volume label. Powiązane wartość typu wyliczeniowego: Write.Associated enumeration: Write.

Dotyczy