FileAttributes Wyliczenie

Definicja

Zawiera atrybuty plików i katalogów.Provides attributes for files and directories.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class FileAttributes
[System.Flags]
public enum FileAttributes
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum FileAttributes
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum FileAttributes
[<System.Flags>]
type FileAttributes = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type FileAttributes = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type FileAttributes = 
Public Enum FileAttributes
Dziedziczenie
FileAttributes
Atrybuty

Pola

Archive 32

Ten plik jest oznaczony do uwzględnienia w operacji przyrostowej kopii zapasowej.This file is marked to be included in incremental backup operation. System Windows ustawia ten atrybut za każdym razem, gdy plik zostanie zmodyfikowany, a oprogramowanie kopii zapasowej powinno je wyczyścić podczas przetwarzania pliku podczas przyrostowej kopii zapasowej.Windows sets this attribute whenever the file is modified, and backup software should clear it when processing the file during incremental backup.

Compressed 2048

Plik jest skompresowany.The file is compressed.

Device 64

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.Reserved for future use.

Directory 16

Plik jest katalogiem.The file is a directory. Directory jest obsługiwany w systemach Windows, Linux i macOS.Directory is supported on Windows, Linux, and macOS.

Encrypted 16384

Plik lub katalog jest szyfrowany.The file or directory is encrypted. W przypadku pliku oznacza to, że wszystkie dane w pliku są szyfrowane.For a file, this means that all data in the file is encrypted. W przypadku katalogu oznacza to, że szyfrowanie jest wartością domyślną dla nowo utworzonych plików i katalogów.For a directory, this means that encryption is the default for newly created files and directories.

Hidden 2

Plik jest ukryty i w ten sposób nie jest uwzględniony w zwykłej liście katalogów.The file is hidden, and thus is not included in an ordinary directory listing. Hidden jest obsługiwany w systemach Windows, Linux i macOS.Hidden is supported on Windows, Linux, and macOS.

IntegrityStream 32768

Plik lub katalog zawiera obsługę integralności danych.The file or directory includes data integrity support. Gdy ta wartość zostanie zastosowana do pliku, wszystkie strumienie danych w pliku mają obsługę integralności.When this value is applied to a file, all data streams in the file have integrity support. Gdy ta wartość jest stosowana do katalogu, wszystkie nowe pliki i podkatalogi w tym katalogu domyślnie obejmują obsługę integralności.When this value is applied to a directory, all new files and subdirectories within that directory, by default, include integrity support.

Normal 128

Plik jest plikiem standardowym, który nie ma specjalnych atrybutów.The file is a standard file that has no special attributes. Ten atrybut jest prawidłowy tylko wtedy, gdy jest używany samodzielnie.This attribute is valid only if it is used alone. Normal jest obsługiwany w systemach Windows, Linux i macOS.Normal is supported on Windows, Linux, and macOS.

NoScrubData 131072

Plik lub katalog jest wykluczony z skanowania integralności danych.The file or directory is excluded from the data integrity scan. Gdy ta wartość jest stosowana do katalogu, domyślnie wszystkie nowe pliki i podkatalogi w tym katalogu są wykluczone z integralności danych.When this value is applied to a directory, by default, all new files and subdirectories within that directory are excluded from data integrity.

NotContentIndexed 8192

Plik nie będzie indeksowany przez usługę indeksowania zawartości systemu operacyjnego.The file will not be indexed by the operating system's content indexing service.

Offline 4096

Plik jest w trybie offline.The file is offline. Dane pliku nie są od razu dostępne.The data of the file is not immediately available.

ReadOnly 1

Plik jest tylko do odczytu.The file is read-only. ReadOnly jest obsługiwany w systemach Windows, Linux i macOS.ReadOnly is supported on Windows, Linux, and macOS. W systemach Linux i macOS zmiana ReadOnly flagi jest operacją uprawnień.On Linux and macOS, changing the ReadOnly flag is a permissions operation.

ReparsePoint 1024

Plik zawiera punkt ponownej analizy, który jest blokiem danych zdefiniowanych przez użytkownika skojarzonych z plikiem lub katalogiem.The file contains a reparse point, which is a block of user-defined data associated with a file or a directory. ReparsePoint jest obsługiwany w systemach Windows, Linux i macOS.ReparsePoint is supported on Windows, Linux, and macOS.

SparseFile 512

Plik to plik rozrzedzony.The file is a sparse file. Pliki rozrzedzone są zwykle dużymi plikami, których dane składają się z większości zer.Sparse files are typically large files whose data consists of mostly zeros.

System 4

Plik jest plikiem systemowym.The file is a system file. Oznacza to, że plik jest częścią systemu operacyjnego lub jest używany wyłącznie przez system operacyjny.That is, the file is part of the operating system or is used exclusively by the operating system.

Temporary 256

Plik jest tymczasowy.The file is temporary. Plik tymczasowy zawiera dane, które są zbędne podczas wykonywania aplikacji, ale nie jest wymagany po zakończeniu aplikacji.A temporary file contains data that is needed while an application is executing but is not needed after the application is finished. Systemy plików próbują zachować dostęp do wszystkich danych w pamięci, a nie opróżniać ich z powrotem do magazynu masowego.File systems try to keep all the data in memory for quicker access rather than flushing the data back to mass storage. Plik tymczasowy powinien zostać usunięty przez aplikację, gdy tylko nie będą potrzebne.A temporary file should be deleted by the application as soon as it is no longer needed.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać atrybuty dla pliku i sprawdzić, czy plik jest tylko do odczytu.The following example shows how to retrieve the attributes for a file and check if the file is read-only.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FileAttributes attributes = File.GetAttributes("c:/Temp/testfile.txt");
      if ((attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly)
      {
        Console.WriteLine("read-only file");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("not read-only file");
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Text

Module Module1
  Sub Main()
    Dim attributes = File.GetAttributes("c:/Temp/testfile.txt")
    If ((attributes And FileAttributes.ReadOnly) = FileAttributes.ReadOnly) Then
      Console.WriteLine("read-only file")
    Else
      Console.WriteLine("not read-only file")
    End If
  End Sub
End Module

Uwagi

Można pobrać atrybuty dla plików i katalogów, wywołując File.GetAttributes metodę, i można ustawić je przez wywołanie File.SetAttributes metody.You can get attributes for files and directories by calling the File.GetAttributes method, and you can set them by calling the File.SetAttributes method.

Nie można zmienić stanu kompresji File obiektu za pomocą File.SetAttributes metody.It is not possible to change the compression status of a File object by using the File.SetAttributes method. Zamiast tego należy w rzeczywistości skompresować plik przy użyciu narzędzia kompresji lub jednej z klas w System.IO.Compression przestrzeni nazw.Instead, you must actually compress the file using either a compression tool or one of the classes in the System.IO.Compression namespace.

Następujące atrybuty nie są obsługiwane przez platformę .NET Core w systemie Linux i macOS:The following attributes are not supported by .NET Core on Linux and macOS:

W systemach UNIX wartość zwracana przez program File.GetAttributes zawiera Hidden dla pliku, którego nazwa zaczyna się kropką (".").On Unix systems, the value returned by File.GetAttributes includes Hidden for a file whose name begins with a period ("."). Na macOS można pobrać lub ustawić flagę Hidden.On macOS, you can get or set the hidden flag.

Dotyczy

Zobacz też