FileInfo.CreateText Metoda

Definicja

Tworzy StreamWriter nowy plik tekstowy.Creates a StreamWriter that writes a new text file.

public:
 System::IO::StreamWriter ^ CreateText();
public System.IO.StreamWriter CreateText ();
member this.CreateText : unit -> System.IO.StreamWriter
Public Function CreateText () As StreamWriter

Zwraca

StreamWriter

Nowy StreamWriter .A new StreamWriter.

Wyjątki

Nazwa pliku jest katalogiem.The file name is a directory.

Dysk jest tylko do odczytu.The disk is read-only.

Obiekt wywołujący nie posiada wymaganych uprawnień.The caller does not have the required permission.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje CreateText metodę.The following example demonstrates the CreateText method.

using namespace System;
using namespace System::IO;

int main()
{
  String^ path = "c:\\MyTest.txt";
  FileInfo^ fi = gcnew FileInfo( path );
  if ( !fi->Exists )
  {
   //Create a file to write to.
   StreamWriter^ sw = fi->CreateText();
   try
   {
     sw->WriteLine( "Hello" );
     sw->WriteLine( "And" );
     sw->WriteLine( "Welcome" );
   }
   finally
   {
     if ( sw )
      delete (IDisposable^)sw;
   }
  }

  //Open the file to read from.
  StreamReader^ sr = fi->OpenText();
  try
  {
   String^ s = "";
   while ( s = sr->ReadLine() )
   {
     Console::WriteLine( s );
   }
  }
  finally
  {
   if ( sr )
     delete (IDisposable^)sr;
  }
}
//This code produces output similar to the following; 
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//Hello
//And
//Welcome
using System;
using System.IO;

class Test
{

  public static void Main()
  {
    string path = @"c:\temp\MyTest.txt";
    FileInfo fi = new FileInfo(path);

    if (!fi.Exists)
    {
      //Create a file to write to.
      using (StreamWriter sw = fi.CreateText())
      {
        sw.WriteLine("Hello");
        sw.WriteLine("And");
        sw.WriteLine("Welcome");
      }
    }

    //Open the file to read from.
    using (StreamReader sr = fi.OpenText())
    {
      string s = "";
      while ((s = sr.ReadLine()) != null)
      {
        Console.WriteLine(s);
      }
    }
  }
}
//This code produces output similar to the following;
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//Hello
//And
//Welcome
Imports System.IO
Imports System.Text

Public Class Test

  Public Shared Sub Main()
    Dim path As String = "c:\MyTest.txt"
    Dim fi As FileInfo = New FileInfo(path)

    If fi.Exists = False Then
      'Create a file to write to.
      Dim sw As StreamWriter = fi.CreateText()
      sw.WriteLine("Hello")
      sw.WriteLine("And")
      sw.WriteLine("Welcome")
      sw.Flush()
      sw.Close()
    End If

    'Open the file to read from.
    Dim sr As StreamReader = fi.OpenText()

    Do While sr.Peek() >= 0
      Console.WriteLine(sr.ReadLine())
    Loop
    sr.Close()
  End Sub
End Class
'This code produces output similar to the following; 
'results may vary based on the computer/file structure/etc.:
'
'Hello
'And
'Welcome

Uwagi

Domyślnie pełny dostęp do odczytu i zapisu do nowych plików jest udzielany wszystkim użytkownikom.By default, full read/write access to new files is granted to all users.

Dotyczy

Zobacz też