FileNotFoundException.FileName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę pliku, którego nie można znaleźć.Gets the name of the file that cannot be found.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
public string? FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa pliku lub null Jeśli nie przekazano żadnej nazwy pliku do konstruktora dla tego wystąpienia.The name of the file, or null if no file name was passed to the constructor for this instance.

Uwagi

Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Dotyczy