IsolatedStorageFileStream.Seek(Int64, SeekOrigin) Metoda

Definicja

Ustawia bieżącą pozycję tego IsolatedStorageFileStream obiektu na określoną wartość.Sets the current position of this IsolatedStorageFileStream object to the specified value.

public:
 override long Seek(long offset, System::IO::SeekOrigin origin);
public override long Seek (long offset, System.IO.SeekOrigin origin);
override this.Seek : int64 * System.IO.SeekOrigin -> int64
Public Overrides Function Seek (offset As Long, origin As SeekOrigin) As Long

Parametry

offset
Int64

Nowa pozycja IsolatedStorageFileStream obiektu.The new position of the IsolatedStorageFileStream object.

origin
SeekOrigin

Jedna z SeekOrigin wartości.One of the SeekOrigin values.

Zwraca

Int64

Nowa pozycja w IsolatedStorageFileStream obiekcie.The new position in the IsolatedStorageFileStream object.

Wyjątki

Wartość origin musi być jedną z SeekOrigin wartości.The origin must be one of the SeekOrigin values.

Uwagi

Niektóre IsolatedStorageFileStream obiekty obsługują pozycjonowanie poza długością strumienia, a w tym przypadku inne spowodują zgłoszenie wyjątku.Some IsolatedStorageFileStream objects support positioning beyond the length of the stream, others will throw an exception in this case.

Dotyczy