PipeStream.Flush Metoda

Definicja

Czyści bufor dla bieżącego strumienia i powoduje, że wszystkie buforowane dane są zapisywane na podstawowym urządzeniu.Clears the buffer for the current stream and causes any buffered data to be written to the underlying device.

public:
 override void Flush();
[System.Security.SecurityCritical]
public override void Flush ();
override this.Flush : unit -> unit
Public Overrides Sub Flush ()
Atrybuty

Wyjątki

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Potok nie obsługuje operacji zapisu.The pipe does not support write operations.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Metoda Flush nie jest obsługiwana w klasie PipeStream i nie robi nic, gdy jest wywoływana.The Flush method is not supported in the PipeStream class and does nothing when it is called.

Dotyczy