PipeStream.InBufferSize Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiar (w bajtach) bufora ruchu przychodzącego dla potoku.Gets the size, in bytes, of the inbound buffer for a pipe.

public:
 virtual property int InBufferSize { int get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public virtual int InBufferSize { get; }
member this.InBufferSize : int
Public Overridable ReadOnly Property InBufferSize As Integer

Wartość właściwości

Wartość całkowita reprezentująca rozmiar buforu przychodzącego w bajtach.An integer value that represents the inbound buffer size, in bytes.

Atrybuty

Wyjątki

Strumień nie jest czytelny.The stream is unreadable.

Potok oczekuje na nawiązanie połączenia.The pipe is waiting to connect.

Potok jest przerwany lub Wystąpił inny błąd we/wy.The pipe is broken or another I/O error occurred.

Uwagi

Jeśli InBufferSize ma wartość 0, rozmiar buforu jest przypisywany zgodnie z wymaganiami.If InBufferSize is 0, the buffer size is allocated as needed.

Dotyczy