PipeStream.InitializeHandle(SafePipeHandle, Boolean, Boolean) Metoda

Definicja

Inicjuje obiekt PipeStream z określonego obiektu SafePipeHandle.Initializes a PipeStream object from the specified SafePipeHandle object.

protected:
 void InitializeHandle(Microsoft::Win32::SafeHandles::SafePipeHandle ^ handle, bool isExposed, bool isAsync);
[System.Security.SecurityCritical]
protected void InitializeHandle (Microsoft.Win32.SafeHandles.SafePipeHandle handle, bool isExposed, bool isAsync);
member this.InitializeHandle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafePipeHandle * bool * bool -> unit
Protected Sub InitializeHandle (handle As SafePipeHandle, isExposed As Boolean, isAsync As Boolean)

Parametry

handle
SafePipeHandle

Obiekt SafePipeHandle potoku do zainicjowania.The SafePipeHandle object of the pipe to initialize.

isExposed
Boolean

true uwidocznienia uchwytu; w przeciwnym razie false.true to expose the handle; otherwise, false.

isAsync
Boolean

true, aby wskazać, że dojście zostało otwarte asynchronicznie; w przeciwnym razie false.true to indicate that the handle was opened asynchronously; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Dojście nie może być powiązane z potokiem.A handle cannot be bound to the pipe.

Uwagi

Jeśli potok jest w stanie połączonym, ta metoda ustawia również właściwość IsConnected na true.If the pipe is in a connected state, this method also sets the IsConnected property to true.

Dotyczy