PipeStream.IsMessageComplete Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy w komunikacie zwróconym z ostatniej operacji odczytu jest więcej danych.Gets a value indicating whether there is more data in the message returned from the most recent read operation.

public:
 property bool IsMessageComplete { bool get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public bool IsMessageComplete { get; }
member this.IsMessageComplete : bool
Public ReadOnly Property IsMessageComplete As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli nie ma więcej znaków do odczytania w komunikacie; w przeciwnym razie false.true if there are no more characters to read in the message; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Potok nie jest połączony.The pipe is not connected.

lub-or- Dojście potoku nie zostało ustawione.The pipe handle has not been set.

lub-or- Wartość właściwości ReadMode potoku nie jest Message.The pipe's ReadMode property value is not Message.

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Uwagi

Ta właściwość jest istotna, jeśli właściwość ReadMode potoku została ustawiona na Message przez ostatnie wywołanie do Read lub EndRead.This property is relevant if the pipe's ReadMode property was set to Message by the most recent call to Read or EndRead.

Dotyczy