PipeStream.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość strumienia w bajtach.Gets the length of a stream, in bytes.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

0 we wszystkich przypadkach.0 in all cases.

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Klasa PipeStream nie obsługuje właściwości Length.The PipeStream class does not support the Length property.

Dotyczy