PipeStream.ReadByte Metoda

Definicja

Odczytuje bajt z potoku.Reads a byte from a pipe.

public:
 override int ReadByte();
[System.Security.SecurityCritical]
public override int ReadByte ();
override this.ReadByte : unit -> int
Public Overrides Function ReadByte () As Integer

Zwraca

Bajt, rzutowanie do Int32lub-1 wskazuje koniec strumienia (potok został zamknięty).The byte, cast to Int32, or -1 indicates the end of the stream (the pipe has been closed).

Atrybuty

Wyjątki

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Potok nie obsługuje operacji odczytu.The pipe does not support read operations.

Potok jest odłączony, oczekiwanie na połączenie lub dojście nie zostało ustawione.The pipe is disconnected, waiting to connect, or the handle has not been set.

Wystąpił błąd we/wy.Any I/O error occurred.

Uwagi

Użyj właściwości CanRead, aby określić, czy bieżący obiekt PipeStream obsługuje operacje odczytu.Use the CanRead property to determine whether the current PipeStream object supports read operations.

Dotyczy