SearchOption Wyliczenie

Definicja

Określa, czy ma być wyszukiwany bieżący katalog, czy bieżący katalog i wszystkie podkatalogi.Specifies whether to search the current directory, or the current directory and all subdirectories.

public enum class SearchOption
public enum SearchOption
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum SearchOption
type SearchOption = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type SearchOption = 
Public Enum SearchOption
Dziedziczenie
SearchOption
Atrybuty

Pola

AllDirectories 1

Obejmuje bieżący katalog i wszystkie jego podkatalogi w operacji wyszukiwania.Includes the current directory and all its subdirectories in a search operation. Ta opcja obejmuje punkty ponownej analizy, takie jak dyski zainstalowane i linki symboliczne w wyszukiwaniu.This option includes reparse points such as mounted drives and symbolic links in the search.

TopDirectoryOnly 0

Zawiera tylko bieżący katalog w operacji wyszukiwania.Includes only the current directory in a search operation.

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla listę wszystkich katalogów i plików, które zaczynają się literą "c", jak w "c: \ ".The following example lists all the directories and files that begin with the letter "c", as in "c:\". W tym przykładzie TopDirectoryOnly służy do określenia, że tylko katalog najwyższego poziomu ma być przeszukiwany.In this example, TopDirectoryOnly is used to specify that only the top-level directory should be searched.

using namespace System;
using namespace System::IO;

ref class App
{
public:
  static void Main()
  {
    // Specify the directory you want to manipulate.
    String^ path = "c:\\";
    String^ searchPattern = "c*";

    DirectoryInfo^ di = gcnew DirectoryInfo(path);
    array<DirectoryInfo^>^ directories =
      di->GetDirectories(searchPattern, SearchOption::TopDirectoryOnly);

    array<FileInfo^>^ files =
      di->GetFiles(searchPattern, SearchOption::TopDirectoryOnly);

    Console::WriteLine(
      "Directories that begin with the letter \"c\" in {0}", path);
    for each (DirectoryInfo^ dir in directories)
    {
      Console::WriteLine(
        "{0,-25} {1,25}", dir->FullName, dir->LastWriteTime);
    }

    Console::WriteLine();
    Console::WriteLine(
      "Files that begin with the letter \"c\" in {0}", path);
    for each (FileInfo^ file in files)
    {
      Console::WriteLine(
        "{0,-25} {1,25}", file->Name, file->LastWriteTime);
    }
  } // Main()
}; // App()

int main()
{
  App::Main();
}
using System;
using System.IO;

class App
{
  public static void Main()
  {
    // Specify the directory you want to manipulate.
    string path = @"c:\";
    string searchPattern = "c*";

    DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path);
    DirectoryInfo[] directories =
      di.GetDirectories(searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly);

    FileInfo[] files =
      di.GetFiles(searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly);

    Console.WriteLine(
      "Directories that begin with the letter \"c\" in {0}", path);
    foreach (DirectoryInfo dir in directories)
    {
      Console.WriteLine(
        "{0,-25} {1,25}", dir.FullName, dir.LastWriteTime);
    }

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine(
      "Files that begin with the letter \"c\" in {0}", path);
    foreach (FileInfo file in files)
    {
      Console.WriteLine(
        "{0,-25} {1,25}", file.Name, file.LastWriteTime);
    }
  } // Main()
} // App()
Imports System.IO

Class App
  Public Shared Sub Main()
    ' Specify the directory you want to manipulate.
    Dim path As String = "c:\\"
    Dim searchPattern As String = "c*"

    Dim di As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(path)
    Dim directories() As DirectoryInfo = _
      di.GetDirectories(searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly)

    Dim files() As FileInfo = _
      di.GetFiles(searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly)

    Console.WriteLine( _
      "Directories that begin with the letter 'c' in {0}", path)
    Dim dir As DirectoryInfo
    For Each dir In directories
      Console.WriteLine( _
        "{0,-25} {1,25}", dir.FullName, dir.LastWriteTime)
    Next dir

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine( _
      "Files that begin with the letter 'c' in {0}", path)
    Dim file As FileInfo
    For Each file In files
      Console.WriteLine( _
        "{0,-25} {1,25}", file.Name, file.LastWriteTime)
    Next file
  End Sub
End Class

Uwagi

Jeśli wybierzesz opcję AllDirectories wyszukiwania, a struktura katalogów zawiera link, który tworzy pętlę, operacja wyszukiwania przechodzi nieskończoną pętlę.If you choose AllDirectories in your search and the directory structure contains a link that creates a loop, the search operation enters an infinite loop.

Dotyczy