Stream.CanTimeout Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy bieżący strumień może przekroczyć limit czasu.Gets a value that determines whether the current stream can time out.

public:
 virtual property bool CanTimeout { bool get(); };
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual bool CanTimeout { get; }
member this.CanTimeout : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanTimeout As Boolean

Wartość właściwości

Wartość określająca, czy bieżący strumień może przekroczyć limit czasu.A value that determines whether the current stream can time out.

Atrybuty

Uwagi

Właściwość zawsze zwraca wartość false. CanTimeoutThe CanTimeout property always returns false. Niektóre implementacje strumienia wymagają różnych zachowań, takich NetworkStreamjak, które przekraczają czas przerwania lub utraty łączności sieciowej.Some stream implementations require different behavior, such as NetworkStream, which times out if network connectivity is interrupted or lost. Jeśli wykonujesz strumień, który musi być w stanie przekroczyć limit czasu, ta właściwość powinna zostać przesłonięta w celu zwrócenia true.If you are implementing a stream that must be able to time out, this property should be overridden to return true.

Dotyczy

Zobacz też