Enumerable.Max Metoda

Definicja

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości.Returns the maximum value in a sequence of values.

Przeciążenia

Max(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Single dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Single values.

Max(IEnumerable<Int32>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int32.Returns the maximum value in a sequence of Int32 values.

Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int64 dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Int64 values.

Max(IEnumerable<Single>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Single.Returns the maximum value in a sequence of Single values.

Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int32 dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Int32 values.

Max(IEnumerable<Decimal>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Decimal.Returns the maximum value in a sequence of Decimal values.

Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Decimal dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Decimal values.

Max(IEnumerable<Int64>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int64.Returns the maximum value in a sequence of Int64 values.

Max(IEnumerable<Double>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Double.Returns the maximum value in a sequence of Double values.

Max(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Double dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Double values.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji ogólnej i zwraca maksymalną wartość wynikową.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the maximum resulting value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Single.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Single value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Single wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Single value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int64 wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int32 wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Double wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int64.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int32.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Double.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Decimal.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji ogólnej.Returns the maximum value in a generic sequence.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Decimal wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Decimal value.

Max(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Single dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<float>> source);
static member Max : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Sekwencja wartości Single dopuszcza wartość null, aby określić wartość maksymalną.A sequence of nullable Single values to determine the maximum value of.

Zwraca

Wartość typu Nullable<pojedynczą> w C# lub dopuszcza wartość null (z jednego) w Visual Basic, która odpowiada wartości maksymalnej w sekwencji.A value of type Nullable<Single> in C# or Nullable(Of Single) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Nullable<Double>>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Single>>) używa Single implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Nullable<Single>>) method uses the Single implementation of IComparable<T> to compare values.

Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, funkcja ta zwraca null.If the source sequence is empty or contains only values that are null, this function returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Int32>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int32.Returns the maximum value in a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static int Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Max : seq<int> -> int
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Sekwencja Int32 wartości, aby określić wartość maksymalną.A sequence of Int32 values to determine the maximum value of.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Int64>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Int64>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Int32>) używa Int32 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Int32>) method uses the Int32 implementation of IComparable<T> to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int64 dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<long>> source);
static member Max : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Sekwencja wartości Int64 dopuszcza wartość null, aby określić wartość maksymalną.A sequence of nullable Int64 values to determine the maximum value of.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Int64> w C# lub Nullable (Of Int64) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.A value of type Nullable<Int64> in C# or Nullable(Of Int64) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Nullable<Double>>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>) używa Int64 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>) method uses the Int64 implementation of IComparable<T> to compare values.

Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, funkcja ta zwraca null.If the source sequence is empty or contains only values that are null, this function returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Single>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Single.Returns the maximum value in a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Max : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Sekwencja Single wartości, aby określić wartość maksymalną.A sequence of Single values to determine the maximum value of.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Int64>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Int64>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Single>) używa Single implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Single>) method uses the Single implementation of IComparable<T> to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int32 dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<int>> source);
static member Max : seq<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Sekwencja wartości Int32 dopuszcza wartość null, aby określić wartość maksymalną.A sequence of nullable Int32 values to determine the maximum value of.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Int32> in C# lub Nullable (z Int32) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.A value of type Nullable<Int32> in C# or Nullable(Of Int32) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Nullable<Double>>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>) używa Int32 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>) method uses the Int32 implementation of IComparable<T> to compare values.

Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, funkcja ta zwraca null.If the source sequence is empty or contains only values that are null, this function returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Decimal>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Decimal.Returns the maximum value in a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Max : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Sekwencja Decimal wartości, aby określić wartość maksymalną.A sequence of Decimal values to determine the maximum value of.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Int64>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Int64>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Decimal>) używa Decimal implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Decimal>) method uses the Decimal implementation of IComparable<T> to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Decimal dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<decimal>> source);
static member Max : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Sekwencja wartości Decimal dopuszcza wartość null, aby określić wartość maksymalną.A sequence of nullable Decimal values to determine the maximum value of.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Decimal> w C# lub wartości null (dziesiętnej) w Visual Basic, która odpowiada wartości maksymalnej w sekwencji.A value of type Nullable<Decimal> in C# or Nullable(Of Decimal) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Nullable<Double>>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>) używa Decimal implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>) method uses the Decimal implementation of IComparable<T> to compare values.

Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, funkcja ta zwraca null.If the source sequence is empty or contains only values that are null, this function returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Int64>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Int64.Returns the maximum value in a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static long Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Max : seq<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Sekwencja Int64 wartości, aby określić wartość maksymalną.A sequence of Int64 values to determine the maximum value of.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Int64>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Int64>) to determine the maximum value in a sequence.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Int64>) używa Int64 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Int64>) method uses the Int64 implementation of IComparable<T> to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Double>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Double.Returns the maximum value in a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Max : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Sekwencja Double wartości, aby określić wartość maksymalną.A sequence of Double values to determine the maximum value of.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Int64>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Int64>) to determine the maximum value in a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zastąpić elementy sekwencji źródłowej elementami odpowiedniego typu numerycznego.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Double>) używa Double implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Double>) method uses the Double implementation of IComparable<T> to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji wartości Double dopuszcza wartość null.Returns the maximum value in a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<Nullable<double>> source);
static member Max : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Sekwencja wartości Double dopuszcza wartość null, aby określić wartość maksymalną.A sequence of nullable Double values to determine the maximum value of.

Zwraca

Wartość typu Nullable<podwójne> w C# lub Nullable (of Double) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.A value of type Nullable<Double> in C# or Nullable(Of Double) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max(IEnumerable<Nullable<Double>>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji.The following code example demonstrates how to use Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) to determine the maximum value in a sequence.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Uwagi

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) używa Double implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) method uses the Double implementation of IComparable<T> to compare values.

Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, funkcja ta zwraca null.If the source sequence is empty or contains only values that are null, this function returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji ogólnej i zwraca maksymalną wartość wynikową.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the maximum resulting value.

public:
generic <typename TSource, typename TResult>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TResult Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TResult> ^ selector);
public static TResult Max<TSource,TResult> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TResult> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, 'Result> -> 'Result
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource, TResult) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, TResult)) As TResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

TResult

Typ wartości zwracanej przez selector.The type of the value returned by selector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,TResult>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

TResult

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Jeśli typ TResult implementuje IComparable<T>, ta metoda używa tej implementacji do porównywania wartości.If type TResult implements IComparable<T>, this method uses that implementation to compare values. W przeciwnym razie, jeśli typ TResult implementuje IComparable, ta implementacja służy do porównywania wartości.Otherwise, if type TResult implements IComparable, that implementation is used to compare values.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Single.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Single value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Single>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) używa Single implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) method uses the Single implementation of IComparable<T> to compare values.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Single.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Single.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Single wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Single value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<float>> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Wartość typu Nullable<pojedyncza> w C# lub dopuszcza wartość null (z jednego) w Visual Basic, która odpowiada wartości maksymalnej w sekwencji.The value of type Nullable<Single> in C# or Nullable(Of Single) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>) używa Single implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>) method uses the Single implementation of IComparable<T> to compare values.

Możesz zastosować tę metodę do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Single> C# lub Nullable(Of Single) w Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Single> in C# or Nullable(Of Single) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int64 wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int64 value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static long? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<long>> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Int64> w C# lub Nullable (Of Int64) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.The value of type Nullable<Int64> in C# or Nullable(Of Int64) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>) używa Int64 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>) method uses the Int64 implementation of IComparable<T> to compare values.

Możesz zastosować tę metodę do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Int64> C# lub Nullable(Of Int64) w Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int64> in C# or Nullable(Of Int64) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int32 wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int32 value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static int? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<int>> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Int32> w C# lub dopuszcza wartość null (z Int32) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.The value of type Nullable<Int32> in C# or Nullable(Of Int32) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>) używa Int32 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>) method uses the Int32 implementation of IComparable<T> to compare values.

Możesz zastosować tę metodę do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Int32> C# lub Nullable(Of Int32) w Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Int32> in C# or Nullable(Of Int32) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Double wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Double value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<double>> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Wartość typu Nullable<podwójne> w C# lub Nullable (of Double) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.The value of type Nullable<Double> in C# or Nullable(Of Double) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>) używa Double implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>) method uses the Double implementation of IComparable<T> to compare values.

Możesz zastosować tę metodę do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Double> C# lub Nullable(Of Double) w Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Double> in C# or Nullable(Of Double) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int64.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int64 value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static long Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Long

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Int64>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) używa Int64 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) method uses the Int64 implementation of IComparable<T> to compare values.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Int64.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int64.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Int32.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int32 value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static int Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> int
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Int32>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) używa Int32 implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) method uses the Int32 implementation of IComparable<T> to compare values.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Int32.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Int32.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Double.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Double value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Double>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) używa Double implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) method uses the Double implementation of IComparable<T> to compare values.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Double.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Double.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Decimal.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Decimal value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Decimal>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

source nie zawiera żadnych elementów.source contains no elements.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>) używa Decimal implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>) method uses the Decimal implementation of IComparable<T> to compare values.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Decimal.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Decimal.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji ogólnej.Returns the maximum value in a generic sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source);
public static TSource Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
static member Max : seq<'Source> -> 'Source
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

Zwraca

TSource

Maksymalna wartość w sekwencji.The maximum value in the sequence.

Wyjątki

Parametr source ma wartość null.source is null.

Żaden obiekt w source implementuje interfejs IComparable lub IComparable<T>.No object in source implements the IComparable or IComparable<T> interface.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji IComparable<T> obiektów.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) to determine the maximum value in a sequence of IComparable<T> objects.

/// <summary>
/// This class implements IComparable to be able to 
/// compare one Pet to another Pet.
/// </summary>
class Pet : IComparable<Pet>
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }

  /// <summary>
  /// Compares this Pet to another Pet by 
  /// summing each Pet's age and name length.
  /// </summary>
  /// <param name="other">The Pet to compare this Pet to.</param>
  /// <returns>-1 if this Pet is 'less' than the other Pet, 
  /// 0 if they are equal,
  /// or 1 if this Pet is 'greater' than the other Pet.</returns>
  int IComparable<Pet>.CompareTo(Pet other)
  {
    int sumOther = other.Age + other.Name.Length;
    int sumThis = this.Age + this.Name.Length;

    if (sumOther > sumThis)
      return -1;
    else if (sumOther == sumThis)
      return 0;
    else
      return 1;
  }
}

public static void MaxEx3()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  Pet max = pets.Max();

  Console.WriteLine(
    "The 'maximum' animal is {0}.",
    max.Name);
}

/*
 This code produces the following output:

 The 'maximum' animal is Barley.
*/
' This class implements IComparable 
' and has a custom 'CompareTo' implementation.
Class Pet
  Implements IComparable(Of Pet)

  Public Name As String
  Public Age As Integer

  ''' <summary>
  ''' Compares Pet objects by the sum of their age and name length.
  ''' </summary>
  ''' <param name="other">The Pet to compare this Pet to.</param>
  ''' <returns>-1 if this Pet's sum is 'less' than the other Pet,
  ''' 0 if they are equal,
  ''' or 1 if this Pet's sum is 'greater' than the other Pet.</returns>
  Function CompareTo(ByVal other As Pet) As Integer _
  Implements IComparable(Of Pet).CompareTo

    If (other.Age + other.Name.Length > Me.Age + Me.Name.Length) Then
      Return -1
    ElseIf (other.Age + other.Name.Length = Me.Age + Me.Name.Length) Then
      Return 0
    Else
      Return 1
    End If
  End Function
End Class

Sub MaxEx3()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Find the "maximum" pet according to the 
  ' custom CompareTo() implementation.
  Dim max As Pet = pets.Max()

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The 'maximum' animal is {max.Name}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The 'maximum' animal is Barley

Uwagi

Jeśli typ TSource implementuje IComparable<T>, Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) używa tej implementacji do porównywania wartości.If type TSource implements IComparable<T>, the Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) method uses that implementation to compare values. W przeciwnym razie, jeśli typ TSource implementuje IComparable, ta implementacja służy do porównywania wartości.Otherwise, if type TSource implements IComparable, that implementation is used to compare values.

Jeśli TSource jest typem referencyjnym, a sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null, Metoda ta zwraca null.If TSource is a reference type and the source sequence is empty or contains only values that are null, this method returns null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną wartość Decimal wartości null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Decimal value.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,Nullable<decimal>> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Kolejność wartości do określenia wartości maksymalnej.A sequence of values to determine the maximum value of.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.A transform function to apply to each element.

Zwraca

Wartość typu Nullable<Decimal> w C# lub dopuszcza wartość null (z miejsca dziesiętnego) w Visual Basic, która odnosi się do wartości maksymalnej w sekwencji.The value of type Nullable<Decimal> in C# or Nullable(Of Decimal) in Visual Basic that corresponds to the maximum value in the sequence.

Wyjątki

nullsource lub selector.source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>), aby określić maksymalną wartość w sekwencji prognozowanych wartości.The following code example demonstrates how to use Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to determine the maximum value in a sequence of projected values.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Uwagi

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>) używa Decimal implementacji IComparable<T> do porównywania wartości.The Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>) method uses the Decimal implementation of IComparable<T> to compare values.

Możesz zastosować tę metodę do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję, selector, która projektuje elementy członkowskie source do typu liczbowego, w odniesieniu do Nullable<Decimal> C# lub Nullable(Of Decimal) w Visual Basic.You can apply this method to a sequence of arbitrary values if you provide a function, selector, that projects the members of source into a numeric type, specifically Nullable<Decimal> in C# or Nullable(Of Decimal) in Visual Basic.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania, klauzula Aggregate Into Max() tłumaczy na wywołanie Max.In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Max() clause translates to an invocation of Max.

Zobacz też

Dotyczy