System.Linq Przestrzeń nazw

Dostarcza klasy i interfejsy, które obsługują zapytania, które używają Language-Integrated Query (LINQ). Provides classes and interfaces that support queries that use Language-Integrated Query (LINQ).

Klasy

Enumerable

Zawiera zestaw static Shared metod (w Visual Basic) służących do wykonywania zapytań dotyczących obiektów, które implementują IEnumerable<T> .Provides a set of static (Shared in Visual Basic) methods for querying objects that implement IEnumerable<T>.

EnumerableExecutor

Reprezentuje drzewo wyrażenia i zapewnia funkcjonalność do wykonania drzewa wyrażenia po jego zapisaniu.Represents an expression tree and provides functionality to execute the expression tree after rewriting it.

EnumerableExecutor<T>

Reprezentuje drzewo wyrażenia i zapewnia funkcjonalność do wykonania drzewa wyrażenia po jego zapisaniu.Represents an expression tree and provides functionality to execute the expression tree after rewriting it.

EnumerableQuery

Reprezentuje IEnumerable EnumerableQuery Źródło danych.Represents an IEnumerable as an EnumerableQuery data source.

EnumerableQuery<T>

Reprezentuje IEnumerable<T> kolekcję jako IQueryable<T> Źródło danych.Represents an IEnumerable<T> collection as an IQueryable<T> data source.

ImmutableArrayExtensions

Metoda rozszerzenia LINQ zastąpień, które oferują lepszą wydajność ImmutableArray<T> niż standardowe metody LINQLINQ extension method overrides that offer greater efficiency for ImmutableArray<T> than the standard LINQ methods Pakiet NuGet: System. Collections. unzmienny (Informacje o niemodyfikowalnych kolekcjach i sposobie instalacji)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

Lookup<TKey,TElement>

Reprezentuje kolekcję kluczy, które są mapowane do jednej lub więcej wartości.Represents a collection of keys each mapped to one or more values.

OrderedParallelQuery<TSource>

Reprezentuje posortowaną sekwencję równoległą.Represents a sorted, parallel sequence.

ParallelEnumerable

Zawiera zestaw metod do wykonywania zapytań dotyczących obiektów, które implementują ParallelQuery {TSource}.Provides a set of methods for querying objects that implement ParallelQuery{TSource}. Jest to równoległy odpowiednik Enumerable .This is the parallel equivalent of Enumerable.

ParallelQuery

Reprezentuje sekwencję równoległą.Represents a parallel sequence.

ParallelQuery<TSource>

Reprezentuje sekwencję równoległą.Represents a parallel sequence.

Queryable

Zawiera zestaw static Shared metod (w Visual Basic) służących do wykonywania zapytań dotyczących struktur danych, które implementują IQueryable<T> .Provides a set of static (Shared in Visual Basic) methods for querying data structures that implement IQueryable<T>.

Interfejsy

IGrouping<TKey,TElement>

Reprezentuje kolekcję obiektów, które mają wspólny klucz.Represents a collection of objects that have a common key.

ILookup<TKey,TElement>

Definiuje indeksator, właściwość size i metodę wyszukiwania logicznego dla struktur danych, które mapują klucze na IEnumerable<T> sekwencje wartości.Defines an indexer, size property, and Boolean search method for data structures that map keys to IEnumerable<T> sequences of values.

IOrderedEnumerable<TElement>

Reprezentuje posortowaną sekwencję.Represents a sorted sequence.

IOrderedQueryable

Reprezentuje wynik operacji sortowania.Represents the result of a sorting operation.

IOrderedQueryable<T>

Reprezentuje wynik operacji sortowania.Represents the result of a sorting operation.

IQueryable

Zapewnia funkcję do szacowania zapytań względem określonego źródła danych, w którym nie określono typu danych.Provides functionality to evaluate queries against a specific data source wherein the type of the data is not specified.

IQueryable<T>

Oferuje funkcje do szacowania zapytań względem określonego źródła danych, w którym jest znany typ danych.Provides functionality to evaluate queries against a specific data source wherein the type of the data is known.

IQueryProvider

Definiuje metody tworzenia i wykonywania zapytań, które są opisane przez IQueryable obiekt.Defines methods to create and execute queries that are described by an IQueryable object.

Wyliczenia

ParallelExecutionMode

Tryb wykonywania zapytania jest wskazówką, która określa, jak system powinien obsługiwać kompromisy wydajności podczas przekształcają zapytań.The query execution mode is a hint that specifies how the system should handle performance trade-offs when parallelizing queries.

ParallelMergeOptions

Określa preferowany typ scalania danych wyjściowych do użycia w zapytaniu.Specifies the preferred type of output merge to use in a query. Innymi słowy, wskazuje, w jaki sposób PLINQ powinien scalić wyniki z różnych partycji z powrotem w jedną sekwencję wyników.In other words, it indicates how PLINQ should merge the results from the various partitions back into a single result sequence. Jest to tylko Wskazówka i może nie być przestrzegane przez system podczas przekształcają wszystkich zapytań.This is a hint only, and may not be respected by the system when parallelizing all queries.

Uwagi

System.LinqPrzestrzeń nazw znajduje się w zestawie System. Core (w System.Core.dll).The System.Linq namespace is in the System.Core assembly (in System.Core.dll).

EnumerableKlasa zawiera standardowe operatory zapytań LINQ, które działają na obiektach, które implementują IEnumerable<T> .The Enumerable class contains LINQ standard query operators that operate on objects that implement IEnumerable<T>.

QueryableKlasa zawiera standardowe operatory zapytań LINQ, które działają na obiektach, które implementują IQueryable<T> .The Queryable class contains LINQ standard query operators that operate on objects that implement IQueryable<T>.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LINQ to SQL.For more information, see LINQ to SQL.