InvokeMethodOptions.Clone Metoda

Definicja

Zwraca kopię obiektu.Returns a copy of the object.

public:
 override System::Object ^ Clone();
public override object Clone ();
override this.Clone : unit -> obj
Public Overrides Function Clone () As Object

Zwraca

Sklonowany obiekt.The cloned object.

Uwagi

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy

Zobacz też