Math.DivRem Metoda

Definicja

Oblicza iloraz dwóch liczb, a także Zwraca resztę w parametrze wyjściowym.Calculates the quotient of two numbers and also returns the remainder in an output parameter.

Przeciążenia

DivRem(Int32, Int32, Int32)

Oblicza iloraz 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem, a także Zwraca resztę w parametrze wyjściowym.Calculates the quotient of two 32-bit signed integers and also returns the remainder in an output parameter.

DivRem(Int64, Int64, Int64)

Oblicza iloraz 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem, a także Zwraca resztę w parametrze wyjściowym.Calculates the quotient of two 64-bit signed integers and also returns the remainder in an output parameter.

DivRem(Int32, Int32, Int32)

Oblicza iloraz 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem, a także Zwraca resztę w parametrze wyjściowym.Calculates the quotient of two 32-bit signed integers and also returns the remainder in an output parameter.

public:
 static int DivRem(int a, int b, [Runtime::InteropServices::Out] int % result);
public static int DivRem (int a, int b, out int result);
static member DivRem : int * int * int -> int
Public Shared Function DivRem (a As Integer, b As Integer, ByRef result As Integer) As Integer

Parametry

a
Int32

Dzielna.The dividend.

b
Int32

Dzielnik.The divisor.

result
Int32

Resztę.The remainder.

Zwraca

Int32

Iloraz określonych liczb.The quotient of the specified numbers.

Wyjątki

b ma wartość zero.b is zero.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje DivRem(Int32, Int32, Int32) metodę.The following example demonstrates the DivRem(Int32, Int32, Int32) method.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Define several positive and negative dividends.
   int[] dividends = { Int32.MaxValue, 13952, 0, -14032,
                   Int32.MinValue };
   // Define one positive and one negative divisor.
   int[] divisors = { 2000, -2000 };

   foreach (int divisor in divisors)
   {
     foreach (int dividend in dividends)
     {
      int remainder;
      int quotient = Math.DivRem(dividend, divisor, out remainder);
      Console.WriteLine(@"{0:N0} \ {1:N0} = {2:N0}, remainder {3:N0}",
               dividend, divisor, quotient, remainder);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    2,147,483,647 \ 2,000 = 1,073,741, remainder 1,647
//    13,952 \ 2,000 = 6, remainder 1,952
//    0 \ 2,000 = 0, remainder 0
//    -14,032 \ 2,000 = -7, remainder -32
//    -2,147,483,648 \ 2,000 = -1,073,741, remainder -1,648
//    2,147,483,647 \ -2,000 = -1,073,741, remainder 1,647
//    13,952 \ -2,000 = -6, remainder 1,952
//    0 \ -2,000 = 0, remainder 0
//    -14,032 \ -2,000 = 7, remainder -32
//    -2,147,483,648 \ -2,000 = 1,073,741, remainder -1,648
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define several positive and negative dividends.
   Dim dividends() As Integer = { Int32.MaxValue, 13952, 0, -14032, _
                   Int32.MinValue }
   ' Define one positive and one negative divisor.
   Dim divisors() As Integer = { 2000, -2000 }
   
   For Each divisor As Integer In divisors
     For Each dividend As Integer In dividends
      Dim remainder As Integer 
      Dim quotient As Integer = Math.DivRem(dividend, divisor, remainder)
      Console.WriteLine("{0:N0} \ {1:N0} = {2:N0}, remainder {3:N0}", _
               dividend, divisor, quotient, remainder)
     Next
   Next                
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    2,147,483,647 \ 2,000 = 1,073,741, remainder 1,647
'    13,952 \ 2,000 = 6, remainder 1,952
'    0 \ 2,000 = 0, remainder 0
'    -14,032 \ 2,000 = -7, remainder -32
'    -2,147,483,648 \ 2,000 = -1,073,741, remainder -1,648
'    2,147,483,647 \ -2,000 = -1,073,741, remainder 1,647
'    13,952 \ -2,000 = -6, remainder 1,952
'    0 \ -2,000 = 0, remainder 0
'    -14,032 \ -2,000 = 7, remainder -32
'    -2,147,483,648 \ -2,000 = 1,073,741, remainder -1,648

Uwagi

Wartość reszty jest równa wynikowi operatora pozostałejczęści.The remainder value equals the result of the remainder operator.

Zobacz też

Dotyczy

DivRem(Int64, Int64, Int64)

Oblicza iloraz 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem, a także Zwraca resztę w parametrze wyjściowym.Calculates the quotient of two 64-bit signed integers and also returns the remainder in an output parameter.

public:
 static long DivRem(long a, long b, [Runtime::InteropServices::Out] long % result);
public static long DivRem (long a, long b, out long result);
static member DivRem : int64 * int64 * int64 -> int64
Public Shared Function DivRem (a As Long, b As Long, ByRef result As Long) As Long

Parametry

a
Int64

Dzielna.The dividend.

b
Int64

Dzielnik.The divisor.

result
Int64

Resztę.The remainder.

Zwraca

Int64

Iloraz określonych liczb.The quotient of the specified numbers.

Wyjątki

b ma wartość zero.b is zero.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje DivRem(Int64, Int64, Int64) metodę.The following example demonstrates the DivRem(Int64, Int64, Int64) method.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Define several positive and negative dividends.
   long[] dividends = { Int64.MaxValue, 13952, 0, -14032,
              Int64.MinValue };
   // Define one positive and one negative divisor.
   long[] divisors = { 2000, -2000 };

   foreach (long divisor in divisors)
   {
     foreach (long dividend in dividends)
     {
      long remainder;
      long quotient = Math.DivRem(dividend, divisor, out remainder);
      Console.WriteLine(@"{0:N0} \ {1:N0} = {2:N0}, remainder {3:N0}",
               dividend, divisor, quotient, remainder);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  9,223,372,036,854,775,807 \ 2,000 = 4,611,686,018,427,387, remainder 1,807
//  13,952 \ 2,000 = 6, remainder 1,952
//  0 \ 2,000 = 0, remainder 0
//  -14,032 \ 2,000 = -7, remainder -32
//  -9,223,372,036,854,775,808 \ 2,000 = -4,611,686,018,427,387, remainder -1,808
//  9,223,372,036,854,775,807 \ -2,000 = -4,611,686,018,427,387, remainder 1,807
//  13,952 \ -2,000 = -6, remainder 1,952
//  0 \ -2,000 = 0, remainder 0
//  -14,032 \ -2,000 = 7, remainder -32
//  -9,223,372,036,854,775,808 \ -2,000 = 4,611,686,018,427,387, remainder -1,808
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define several positive and negative dividends.
   Dim dividends() As Long = { Int64.MaxValue, 13952, 0, -14032, _
                   Int64.MinValue }
   ' Define one positive and one negative divisor.
   Dim divisors() As Long = { 2000, -2000 }
   
   For Each divisor As Long In divisors
     For Each dividend As Long In dividends
      Dim remainder As Long 
      Dim quotient As Long = Math.DivRem(dividend, divisor, remainder)
      Console.WriteLine("{0:N0} \ {1:N0} = {2:N0}, remainder {3:N0}", _
               dividend, divisor, quotient, remainder)
     Next
   Next                
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  9,223,372,036,854,775,807 \ 2,000 = 4,611,686,018,427,387, remainder 1,807
'  13,952 \ 2,000 = 6, remainder 1,952
'  0 \ 2,000 = 0, remainder 0
'  -14,032 \ 2,000 = -7, remainder -32
'  -9,223,372,036,854,775,808 \ 2,000 = -4,611,686,018,427,387, remainder -1,808
'  9,223,372,036,854,775,807 \ -2,000 = -4,611,686,018,427,387, remainder 1,807
'  13,952 \ -2,000 = -6, remainder 1,952
'  0 \ -2,000 = 0, remainder 0
'  -14,032 \ -2,000 = 7, remainder -32
'  -9,223,372,036,854,775,808 \ -2,000 = 4,611,686,018,427,387, remainder -1,808

Uwagi

Wartość reszty jest równa wynikowi operatora pozostałejczęści.The remainder value equals the result of the remainder operator.

Zobacz też

Dotyczy