MessageQueueTransaction.Abort Metoda

Definicja

Wycofuje oczekującą wewnętrzną transakcję.Rolls back the pending internal transaction.

public:
 void Abort();
public void Abort ();
member this.Abort : unit -> unit
Public Sub Abort ()

Wyjątki

Wewnętrzna transakcja, którą próbujesz przywrócić, nie została rozpoczęta.The internal transaction you are attempting to roll back has not started.

Wystąpił wewnętrzny błąd usługi kolejkowania komunikatów.An internal Message Queuing error occurs.

Uwagi

Abortoznacza nieudane zakończenie procesu rozpoczętego w wywołaniu Begin.Abort marks the unsuccessful completion of a process begun at a call to Begin.

Zazwyczaj jeden Begin wywołuje wywołanie Try...Catch w bloku obsługi wyjątków Commit , wywołując wywołanie w Try klauzuli i wywołanie do Abort w Catch klauzuli.Typically, one makes a call to Begin within a Try...Catch exception-handling block, putting a call to Commit in the Try clause, and a call to Abort in the Catch clause.

Abortwycofuje całą transakcję.Abort rolls back the entire transaction. Obejmuje to wszystkie komunikaty wysłane lub odebrane po wywołaniu Begin.This includes all messages sent or received after the call to Begin.

Dotyczy

Zobacz też