MulticastDelegate.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy ten delegat multiemisji i określony obiekt są równe.Determines whether this multicast delegate and the specified object are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override sealed bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides NotOverridable Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.The object to compare with this instance.

Zwraca

Boolean

true Jeśli obj to wystąpienie ma te same listy wywołań; w przeciwnym razie false .true if obj and this instance have the same invocation lists; otherwise, false.

Wyjątki

Nie można utworzyć wystąpienia klasy abstrakcyjnej lub ten element członkowski został wywołany przy użyciu mechanizmu późnego wiązania.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Uwagi

Dwa Delegaty są równe, jeśli nie są null i są tego samego typu, ich listy wywołań zawierają tę samą liczbę elementów, a każdy element na liście wywołań pierwszego delegata jest równy odpowiedniemu elementowi na liście wywołań drugiego delegata.Two delegates are equal if they are not null and are of exactly the same type, their invocation lists contain the same number of elements, and every element in the invocation list of the first delegate is equal to the corresponding element in the invocation list of the second delegate.

Dwa elementy listy wywołań są równe, jeśli wywołują tę samą metodę wystąpienia w tym samym wystąpieniu docelowym lub wywołują tę samą metodę statyczną.Two invocation list elements are equal if they invoke the same instance method on the same target instance, or they invoke the same static method.

Dotyczy