CacheControlHeaderValue.NoCache Właściwość

Definicja

Czy klient HTTP ma zaakceptowanie buforowanej odpowiedzi.Whether an HTTP client is willing to accept a cached response.

public:
 property bool NoCache { bool get(); void set(bool value); };
public bool NoCache { get; set; }
member this.NoCache : bool with get, set
Public Property NoCache As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli klient HTTP nie chce akceptować buforowanej odpowiedzi; w przeciwnym razie false.true if the HTTP client is not willing to accept a cached response; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "no-cache" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w żądaniu HTTP lub odpowiedzi HTTP.This property represents the "no-cache" directive in a cache-control header field on an HTTP request or HTTP response.

Gdy właściwość NoCache jest ustawiona na true w komunikacie żądania HTTP, aplikacja powinna przesłać żądanie do serwera źródłowego, nawet jeśli ma buforowaną kopię tego, co jest wymagane.When the NoCache property is set to true present in a HTTP request message, an application should forward the request toward the origin server even if it has a cached copy of what is being requested.

Dotyczy