NameValueHeaderValue Klasa

Definicja

Reprezentuje parę nazwa/wartość użytą w różnych nagłówkach zgodnie z definicją w dokumencie RFC 2616.Represents a name/value pair used in various headers as defined in RFC 2616.

public ref class NameValueHeaderValue
public ref class NameValueHeaderValue : ICloneable
public class NameValueHeaderValue
public class NameValueHeaderValue : ICloneable
type NameValueHeaderValue = class
type NameValueHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class NameValueHeaderValue
Public Class NameValueHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
NameValueHeaderValue
Pochodne
Implementuje

Uwagi

Klasa NameValueHeaderValue zapewnia obsługę par nazwa-wartość używanych w różnych nagłówkach zgodnie z definicją w dokumencie RFC 2616 przez grupę IETF.The NameValueHeaderValue class provides support for name/value pairs used in various headers as defined in RFC 2616 by the IETF.

Konstruktory

NameValueHeaderValue(NameValueHeaderValue)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NameValueHeaderValue.Initializes a new instance of the NameValueHeaderValue class.

NameValueHeaderValue(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NameValueHeaderValue.Initializes a new instance of the NameValueHeaderValue class.

NameValueHeaderValue(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NameValueHeaderValue.Initializes a new instance of the NameValueHeaderValue class.

Właściwości

Name

Pobiera nazwę nagłówka.Gets the header name.

Value

Pobiera wartość nagłówka.Gets the header value.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony Object jest równy bieżącemu obiektowi NameValueHeaderValue.Determines whether the specified Object is equal to the current NameValueHeaderValue object.

GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla obiektu NameValueHeaderValue.Serves as a hash function for an NameValueHeaderValue object.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Parse(String)

Konwertuje ciąg na wystąpienie NameValueHeaderValue.Converts a string to an NameValueHeaderValue instance.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt NameValueHeaderValue.Returns a string that represents the current NameValueHeaderValue object.

TryParse(String, NameValueHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowy NameValueHeaderValue informacji.Determines whether a string is valid NameValueHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia NameValueHeaderValue.Creates a new object that is a copy of the current NameValueHeaderValue instance.

Dotyczy