NameValueWithParametersHeaderValue.GetHashCode Metoda

Definicja

Służy jako funkcja skrótu dla obiektu NameValueWithParametersHeaderValue.Serves as a hash function for an NameValueWithParametersHeaderValue object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Wartość skrótu dla bieżącego obiektu.A hash code for the current object.

Uwagi

Kod skrótu to wartość liczbowa, która jest używana do identyfikowania obiektu podczas testowania równości.A hash code is a numeric value that is used to identify an object during equality testing. Może również stanowić indeks dla obiektu w kolekcji.It can also serve as an index for an object in a collection.

Metoda GetHashCode jest odpowiednia do użycia w algorytmach wyznaczania wartości skrótu i struktur danych, takich jak tabela skrótów.The GetHashCode method is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

Dotyczy