HttpClient.BaseAddress Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres podstawowy Uniform Resource Identifier (URI) zasobu internetowego używany podczas wysyłania żądań.Gets or sets the base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

public:
 property Uri ^ BaseAddress { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri BaseAddress { get; set; }
public Uri? BaseAddress { get; set; }
member this.BaseAddress : Uri with get, set
Public Property BaseAddress As Uri

Wartość właściwości

Uri

Adres podstawowy Uniform Resource Identifier (URI) zasobu internetowego używany podczas wysyłania żądań.The base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

Uwagi

W przypadku wysyłania HttpRequestMessage z względnym identyfikatorem URI do właściwości zostanie dodany identyfikator URI komunikatu BaseAddress w celu utworzenia bezwzględnego identyfikatora URI.When sending a HttpRequestMessage with a relative Uri, the message Uri will be added to the BaseAddress property to create an absolute Uri.

Należy zauważyć, że wszystkie znaki po prawej stronie "/" w podstawowym identyfikatorze URI są wykluczone w połączeniu z identyfikatorem URI wiadomości.Note that all characters after the right-most "/" in the base URI are excluded when combined with the message URI. Zobacz specyfikację ogólnej składni Uniform Resource Identifier RFC 3986 (URI).See RFC 3986 Uniform Resource Identifier (URI) Generic Syntax specification.

Dotyczy