HttpClient.BaseAddress Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia podstawowy identyfikator URI zasobu internetowego używanego podczas wysyłania żądań.Gets or sets the base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

public:
 property Uri ^ BaseAddress { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri BaseAddress { get; set; }
member this.BaseAddress : Uri with get, set
Public Property BaseAddress As Uri

Wartość właściwości

Uri

Adres podstawowy Uniform Resource Identifier (URI) zasobu internetowego używany podczas wysyłania żądań.The base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

Uwagi

Podczas wysyłania HttpRequestMessage z względnym identyfikatorem URI, identyfikator URI wiadomości zostanie dodany do właściwości BaseAddress, aby utworzyć bezwzględny identyfikator URI.When sending a HttpRequestMessage with a relative Uri, the message Uri will be added to the BaseAddress property to create an absolute Uri.

Dotyczy