SocketsHttpHandler.MaxConnectionsPerServer SocketsHttpHandler.MaxConnectionsPerServer SocketsHttpHandler.MaxConnectionsPerServer SocketsHttpHandler.MaxConnectionsPerServer Property

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę równoczesnych połączeń TCP dozwolonych dla jednego serwera.Gets or sets the maximum number of simultaneous TCP connections allowed to a single server.

public:
 property int MaxConnectionsPerServer { int get(); void set(int value); };
public int MaxConnectionsPerServer { get; set; }
member this.MaxConnectionsPerServer : int with get, set
Public Property MaxConnectionsPerServer As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń TCP dozwolonych dla jednego serwera.The maximum number of simultaneous TCP connections allowed to a single server.

Dotyczy