System.Net.Http Namespace

System.Net.Http Przestrzeń nazw zawiera interfejs programistyczny dla nowoczesnych aplikacji HTTP. The System.Net.Http namespace provides a programming interface for modern HTTP applications.

Klasy

ByteArrayContent

Udostępnia zawartość HTTP na podstawie tablicy bajtów.Provides HTTP content based on a byte array.

CFNetworkHandler
DelegatingHandler

Typ obsługi protokołu HTTP, który delegatuje przetwarzanie komunikatów odpowiedzi HTTP do innej procedury obsługi, nazywanej wewnętrzną obsługą.A type for HTTP handlers that delegate the processing of HTTP response messages to another handler, called the inner handler.

FormUrlEncodedContent

Kontener dla krotek nazwa/wartość zakodowany przy użyciu typu MIME application/x-www-form-urlencoded.A container for name/value tuples encoded using application/x-www-form-urlencoded MIME type.

HttpClient

Udostępnia klasę bazową do wysyłania żądań HTTP i otrzymywania odpowiedzi HTTP z zasobu identyfikowanego za pomocą identyfikatora URI.Provides a base class for sending HTTP requests and receiving HTTP responses from a resource identified by a URI.

HttpClientFactoryExtensions

Extensions methods for IHttpClientFactory.

HttpClientHandler

Domyślna procedura obsługi komunikatów używana przez HttpClient program w .NET Framework i .NET Core 2,0 i starszych.The default message handler used by HttpClient in .NET Framework and .NET Core 2.0 and earlier.

HttpContent

Klasa bazowa reprezentująca treść jednostki HTTP i nagłówki zawartości.A base class representing an HTTP entity body and content headers.

HttpMessageHandler

Typ podstawowy dla programów obsługi komunikatów HTTP.A base type for HTTP message handlers.

HttpMessageHandlerFactoryExtensions

Extensions methods for IHttpMessageHandlerFactory.

HttpMessageInvoker

Klasa specjalistyczna, która umożliwia aplikacjom wywoływanie SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) metody w łańcuchu obsługi protokołu HTTP.A specialty class that allows applications to call the SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) method on an HTTP handler chain.

HttpMethod

Klasa pomocnika służąca do pobierania i porównywania standardowych metod HTTP oraz do tworzenia nowych metod HTTP.A helper class for retrieving and comparing standard HTTP methods and for creating new HTTP methods.

HttpRequestException

Klasa bazowa dla wyjątków zgłoszonych przez HttpClient klasy i. HttpMessageHandlerA base class for exceptions thrown by the HttpClient and HttpMessageHandler classes.

HttpRequestMessage

Reprezentuje komunikat żądania HTTP.Represents a HTTP request message.

HttpResponseMessage

Reprezentuje komunikat odpowiedzi HTTP, w tym kod stanu i dane.Represents a HTTP response message including the status code and data.

MessageProcessingHandler

Typ podstawowy dla programów obsługi, które wykonują tylko niewielkie przetwarzanie komunikatów żądań i/lub odpowiedzi.A base type for handlers which only do some small processing of request and/or response messages.

MultipartContent

Zawiera kolekcję HttpContent obiektów, które uzyskują serializacji przy użyciu wieloczęściowego/* specyfikacji typu zawartości.Provides a collection of HttpContent objects that get serialized using the multipart/* content type specification.

MultipartFormDataContent

Zawiera kontener dla zawartości kodowanej przy użyciu wieloczęściowego/formularza-danych typu MIME.Provides a container for content encoded using multipart/form-data MIME type.

NSUrlSessionHandler

Domyślna procedura obsługi komunikatów używana przez HttpClient platformy firmy Apple przy użyciu stosu Xamarin (iOS, macOS, systemu watchOS, systemu tvOS)The default message handler used by HttpClient on Apple platforms using the Xamarin stack (iOS, macOS, watchOS, tvOS)

ReadOnlyMemoryContent
RtcRequestFactory
SocketsHttpHandler

Udostępnia domyślną procedurę obsługi komunikatów używaną HttpClient w programie .NET Core 2,1 i nowszych.Provides the default message handler used by HttpClient in .NET Core 2.1 and later.

StreamContent

Udostępnia zawartość HTTP na podstawie strumienia.Provides HTTP content based on a stream.

StringContent

Udostępnia zawartość HTTP na podstawie ciągu.Provides HTTP content based on a string.

WebRequestHandler

Program udostępnia funkcje specyficzne dla pulpitu, które nie są dostępne dla aplikacji ze sklepu Windows lub innych środowisk.Provides desktop-specific features not available to Windows Store apps or other environments.

WinHttpHandler

WinHttpHandlerjest specjalistyczną obsługą komunikatów opartą na interfejsie WinHTTP systemu Windows i jest przeznaczona do użytku w środowiskach serwerów.WinHttpHandler is a specialty message handler based on the WinHTTP interface of Windows and is intended for use in server environments. Ta klasa jest również dostępna do użycia w aplikacjach klasycznych, instalując ją jako pakiet NuGet.This class is also available for use in Desktop apps by installing it as a NuGet package. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania tej klasy do użycia w aplikacjach klasycznych, zobacz System .NET. http. WinHttpHandler.For more information about installing this class for use in Desktop apps, see System.Net.Http.WinHttpHandler.

Interfejsy

IHttpClientFactory

A factory abstraction for a component that can create HttpClient instances with custom configuration for a given logical name.

IHttpMessageHandlerFactory

A factory abstraction for a component that can create HttpMessageHandler instances with custom configuration for a given logical name.

Wyliczenia

ClientCertificateOption

Określa sposób zapewniania certyfikatów klienta.Specifies how client certificates are provided.

CookieUsePolicy

To Wyliczenie umożliwia kontrolę nad plikami cookie HTTP podczas komunikowania się z serwerem.This enumeration allows control of HTTP cookies when communicating with the server.

HttpCompletionOption

Wskazuje, HttpClient czy operacje mają być uważane za ukończone, gdy tylko odpowiedź jest dostępna lub po odczytaniu całego komunikatu odpowiedzi, w tym zawartości.Indicates if HttpClient operations should be considered completed either as soon as a response is available, or after reading the entire response message including the content.

WindowsProxyUsePolicy

To Wyliczenie zawiera dostępne opcje dla ustawień serwera proxy używanych przez HttpClient program w przypadku uruchamiania w systemie Windows.This enumeration provides available options for the proxy settings used by an HttpClient when running on Windows.

Uwagi

System.Net.Http Przestrzeni nazw ma na celu zapewnienie następujące czynności:The System.Net.Http namespace is designed to provide the following:

 1. Składniki klienckie HTTP, których użytkownicy mogą korzystać z usług nowoczesne rozwiązania sieci web za pośrednictwem protokołu HTTP.HTTP client components that allow users to consume modern web services over HTTP.

 2. Składniki protokołu HTTP, które mogą być używane przez klientów i serwerów (nagłówków HTTP i komunikaty, na przykład).HTTP components that can be used by both clients and servers (HTTP headers and messages, for example). Zapewnia spójny model programowania zarówno klient, jak i po stronie serwera dla usług nowoczesne rozwiązania sieci web za pośrednictwem protokołu HTTP.This provides a consistent programming model on both the client and the server side for modern web services over HTTP.

System.Net.Http Przestrzeni nazw i powiązane System.Net.Http.Headers przestrzeń nazw zapewnia zestaw następujących składników:The System.Net.Http namespace and the related System.Net.Http.Headers namespace provide the following set of components:

 1. HttpClient -klasy podstawowej, używany do wysyłania i odbierania żądań za pośrednictwem protokołu HTTP.HttpClient - the primary class used to send and receive requests over HTTP.

 2. HttpRequestMessage i HttpResponseMessage — komunikaty HTTP, zgodnie z definicją IETF w dokumencie RFC 2616.HttpRequestMessage and HttpResponseMessage - HTTP messages as defined in RFC 2616 by the IETF.

 3. HttpHeaders -Nagłówki HTTP zgodnie z definicją IETF w dokumencie RFC 2616.HttpHeaders - HTTP headers as defined in RFC 2616 by the IETF.

 4. HttpClientHandler -Programy obsługi HTTP odpowiedzialnego za utworzenie komunikatów odpowiedzi HTTP.HttpClientHandler - HTTP handlers responsible for producing HTTP response messages.

Istnieją różne uchwyty komunikat HTTP, które mogą być używane.There are various HTTP message handles that can be used. Należą do nich.These include the following.

 1. DelegatingHandler — Klasa podłączyć program obsługi do obsługi łańcucha.DelegatingHandler - A class used to plug a handler into a handler chain.

 2. HttpMessageHandler — Prosty do pochodzi od klasy, który obsługuje najczęściej stawianych wymagań dla większości aplikacji.HttpMessageHandler - A simple to class to derive from that supports the most common requirements for most applications.

 3. HttpClientHandler — Klasa, która działa w dolnej części łańcucha program obsługi, który faktycznie obsługuje operacje transportu HTTP.HttpClientHandler - A class that operates at the bottom of the handler chain that actually handles the HTTP transport operations.

 4. WebRequestHandler -Specjalizacja klasy, która działa w dolnej części klasy łańcucha obsługi, który obsługuje operacje transportu HTTP z opcjami, które są specyficzne dla System.Net.HttpWebRequest obiektu.WebRequestHandler - A specialty class that operates at the bottom of the handler chain class that handles HTTP transport operations with options that are specific to the System.Net.HttpWebRequest object.

Zawartość wiadomości HTTP odnosi się do treści jednostki zdefiniowane w dokumencie RFC 2616.The contents of an HTTP message corresponds to the entity body defined in RFC 2616.

Liczby klas może służyć do zawartości HTTP.A number of classes can be used for HTTP content. Należą do nich.These include the following.

 1. ByteArrayContent -Zawartość HTTP w oparciu o tablicę bajtów.ByteArrayContent - HTTP content based on a byte array.

 2. FormUrlEncodedContent -Zawartość HTTP spójnych kolekcji nazwa/wartość zakodowana przy użyciu application/x--www-form-urlencoded typu MIME.FormUrlEncodedContent - HTTP content of name/value tuples encoded using application/x-www-form-urlencoded MIME type.

 3. MultipartContent -Zawartość HTTP, które jest serializowana z jego użyciem multipart / * zawartości specyfikacji typu.MultipartContent - HTTP content that gets serialized using the multipart/* content type specification.

 4. MultipartFormDataContent -Zawartość HTTP zakodowane przy użyciu typu multipart/formularza data MIME.MultipartFormDataContent - HTTP content encoded using the multipart/form-data MIME type.

 5. StreamContent -Zawartość HTTP w oparciu o strumień.StreamContent - HTTP content based on a stream.

 6. StringContent -Zawartość HTTP w oparciu o ciąg.StringContent - HTTP content based on a string.

Jeśli w aplikacji za pomocą System.Net.Http i System.Net.Http.Headers przestrzenie nazw zamierza pobieranie dużych ilości danych (50 megabajtów lub więcej), a następnie aplikacja powinna strumienia te pliki do pobrania i nie używać domyślnego buforowania.If an app using the System.Net.Http and System.Net.Http.Headers namespaces intends to download large amounts of data (50 megabytes or more), then the app should stream those downloads and not use the default buffering. Jeśli domyślne buforowanie jest używany będzie stać się bardzo duże użycie pamięci klienta, mogłoby spowodować znaczne zmniejszenie wydajności.If the default buffering is used the client memory usage will get very large, potentially resulting in substantially reduced performance.

Klasy w System.Net.Http i System.Net.Http.Headers przestrzeni nazw może służyć do tworzenia aplikacji Windows Store lub aplikacjami pulpitu.Classes in the System.Net.Http and System.Net.Http.Headers namespaces can be used to develop Windows Store apps or desktop apps. W przypadku użycia w aplikacji Windows Store, klasy w System.Net.Http i System.Net.Http.Headers przestrzenie nazw dotyczy funkcji izolacji sieci, częścią modelu zabezpieczeń aplikacji, które są używane przez Windows 8Windows 8.When used in a Windows Store app, classes in the System.Net.Http and System.Net.Http.Headers namespaces are affected by network isolation feature, part of the application security model used by the Windows 8Windows 8. Możliwości odpowiedniej sieci musi być włączony w manifeście aplikacji dla aplikacji Windows Store dla systemu zezwolić na dostęp do sieci przez aplikację ze Sklepu Windows.The appropriate network capabilities must be enabled in the app manifest for a Windows Store app for the system to allow network access by a Windows store app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz izolacji sieci for Windows Store Apps.For more information, see the Network Isolation for Windows Store Apps.