SocketsHttpHandler.MaxResponseDrainSize SocketsHttpHandler.MaxResponseDrainSize SocketsHttpHandler.MaxResponseDrainSize SocketsHttpHandler.MaxResponseDrainSize Property

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną ilość danych, które mogą być opróżniane z odpowiedzi w bajtach.Gets or sets the maximum amount of data that can be drained from responses in bytes.

public:
 property int MaxResponseDrainSize { int get(); void set(int value); };
public int MaxResponseDrainSize { get; set; }
member this.MaxResponseDrainSize : int with get, set
Public Property MaxResponseDrainSize As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna ilość danych, które mogą być opróżniane z odpowiedzi w bajtach.The maximum amount of data that can be drained from responses in bytes.

Uwagi

Opróżnianie występuje po anulowaniu żądania lub usunięciu odpowiedzi przed pełnym odczytaniem zawartości.Draining occurs when a request is cancelled or a response is disposed prior to fully reading the content. Jeśli liczba bajtów opróżnianych przekracza tę wartość, połączenie zostanie zamknięte, a nie ponownie użyte.If the number of bytes drained exceeds this amount, the connection will be closed rather than reused.

Dotyczy