SocketsHttpHandler.PreAuthenticate SocketsHttpHandler.PreAuthenticate SocketsHttpHandler.PreAuthenticate SocketsHttpHandler.PreAuthenticate Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy program obsługi wysyła nagłówek autoryzacji z żądaniem.Gets or sets a value that indicates whether the handler sends an Authorization header with the request.

public:
 property bool PreAuthenticate { bool get(); void set(bool value); };
public bool PreAuthenticate { get; set; }
member this.PreAuthenticate : bool with get, set
Public Property PreAuthenticate As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli program obsługi wysyła nagłówek autoryzacji z żądaniem; w przeciwnym razie. falsetrue if the handler sends an Authorization header with the request; otherwise, false.

Dotyczy