HttpWebRequest.TransferEncoding Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość nagłówka HTTP elementu Transfer-encoding.Gets or sets the value of the Transfer-encoding HTTP header.

public:
 property System::String ^ TransferEncoding { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string TransferEncoding { get; set; }
member this.TransferEncoding : string with get, set
Public Property TransferEncoding As String

Wartość właściwości

String

Wartość nagłówka HTTP elementu Transfer-encoding.The value of the Transfer-encoding HTTP header. Wartością domyślną jest null.The default value is null.

Wyjątki

TransferEncoding jest ustawiany, gdy SendChunked jest false.TransferEncoding is set when SendChunked is false.

TransferEncoding jest ustawiona na wartość "fragmentaryczne".TransferEncoding is set to the value "Chunked".

Uwagi

Przed ustawieniem właściwości TransferEncoding należy najpierw ustawić właściwość SendChunked na true.Before you can set the TransferEncoding property, you must first set the SendChunked property to true. Czyszczenie TransferEncoding przez ustawienie go na null nie ma wpływu na wartość SendChunked.Clearing TransferEncoding by setting it to null has no effect on the value of SendChunked.

Wartości przypisane do właściwości TransferEncoding zastępują wszystkie istniejące zawartość.Values assigned to the TransferEncoding property replace any existing contents.

Uwaga

Wartość tej właściwości jest przechowywana w WebHeaderCollection.The value for this property is stored in WebHeaderCollection. Jeśli jest ustawiona właściwość WebHeaderCollection, wartość właściwości zostanie utracona.If WebHeaderCollection is set, the property value is lost.

Dotyczy