HttpWebRequest.UserAgent Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość nagłówka HTTP elementu User-agent.Gets or sets the value of the User-agent HTTP header.

public:
 property System::String ^ UserAgent { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string UserAgent { get; set; }
member this.UserAgent : string with get, set
Public Property UserAgent As String

Wartość właściwości

String

Wartość nagłówka HTTP elementu User-agent.The value of the User-agent HTTP header. Wartością domyślną jest null.The default value is null.


Wartość tej właściwości jest przechowywana w WebHeaderCollection.The value for this property is stored in WebHeaderCollection. Jeśli jest ustawiona właściwość WebHeaderCollection, wartość właściwości zostanie utracona.If WebHeaderCollection is set, the property value is lost.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ustawia właściwość UserAgent.The following code example sets the UserAgent property.

// Create a new 'HttpWebRequest' object to the mentioned URL.
HttpWebRequest^ myHttpWebRequest = (HttpWebRequest^)( WebRequest::Create( "http://www.contoso.com" ) );
myHttpWebRequest->UserAgent = ".NET Framework Test Client";
// Assign the response object of 'HttpWebRequest' to a 'HttpWebResponse' variable.
HttpWebResponse^ myHttpWebResponse = (HttpWebResponse^)( myHttpWebRequest->GetResponse() );
// Display the contents of the page to the console.
Stream^ streamResponse = myHttpWebResponse->GetResponseStream();
StreamReader^ streamRead = gcnew StreamReader( streamResponse );
array<Char>^ readBuff = gcnew array<Char>(256);
int count = streamRead->Read( readBuff, 0, 256 );
Console::WriteLine( "\nThe contents of HTML Page are :\n" );
while ( count > 0 )
{
  String^ outputData = gcnew String( readBuff,0,count );
  Console::Write( outputData );
  count = streamRead->Read( readBuff, 0, 256 );
}
streamRead->Close();
streamResponse->Close();
myHttpWebResponse->Close();
// Create a new 'HttpWebRequest' object to the mentioned URL.
HttpWebRequest myHttpWebRequest=(HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://www.contoso.com");
myHttpWebRequest.UserAgent=".NET Framework Test Client";
// Assign the response object of 'HttpWebRequest' to a 'HttpWebResponse' variable.
HttpWebResponse myHttpWebResponse=(HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
// Display the contents of the page to the console.
Stream streamResponse=myHttpWebResponse.GetResponseStream();
StreamReader streamRead = new StreamReader( streamResponse );
Char[] readBuff = new Char[256];
int count = streamRead.Read( readBuff, 0, 256 );
Console.WriteLine("\nThe contents of HTML Page are :\n");	
while (count > 0)
{
  String outputData = new String(readBuff, 0, count);
  Console.Write(outputData);
  count = streamRead.Read(readBuff, 0, 256);
}
// Release the response object resources.
streamRead.Close();
streamResponse.Close();
myHttpWebResponse.Close();
 ' Create a new 'HttpWebRequest' object to the mentioned URL.
 Dim myHttpWebRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create("http://www.contoso.com"), HttpWebRequest)
 myHttpWebRequest.UserAgent= ".NET Framework Test Client"
 ' The response object of 'HttpWebRequest' is assigned to a 'HttpWebResponse' variable.
 Dim myHttpWebResponse As HttpWebResponse = CType(myHttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
 ' Display the contents of the page to the console.
 Dim streamResponse As Stream = myHttpWebResponse.GetResponseStream()
 Dim streamRead As New StreamReader(streamResponse)
 Dim readBuff(256) As [Char]
 Dim count As Integer = streamRead.Read(readBuff, 0, 256)
 Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "The contents of HTML Page are :" + ControlChars.Cr)
 While count > 0
   Dim outputData As New [String](readBuff, 0, count)
   Console.Write(outputData)
   count = streamRead.Read(readBuff, 0, 256)
 End While
 streamRead.Close()
  streamResponse.Close()  
' Release the response object resources.
  myHttpWebResponse.Close()

Dotyczy