IWebRequestCreate Interfejs

Definicja

Udostępnia interfejs podstawowy do tworzenia wystąpień WebRequest.Provides the base interface for creating WebRequest instances.

public interface class IWebRequestCreate
public interface IWebRequestCreate
type IWebRequestCreate = interface
Public Interface IWebRequestCreate
Pochodne

Uwagi

Interfejs IWebRequestCreate definiuje metodę, która WebRequest elementy podrzędne muszą być używane do rejestracji przy użyciu metody WebRequest.Create.The IWebRequestCreate interface defines the method that WebRequest descendants must use to register with the WebRequest.Create method.

Klasy implementujące interfejs IWebRequestCreate mogą być zarejestrowane w klasie WebRequest i skojarzone z określonym schematem identyfikatora URI, aby WebRequest wywoływać metodę Create klasy, gdy zostanie żądany identyfikator URI zgodny z tym schematem.Classes that implement the IWebRequestCreate interface can be registered with the WebRequest class and associated with a specific URI scheme so that the WebRequest calls the class's Create method when a URI that matches that scheme is requested.

Metody

Create(Uri)

Tworzy wystąpienie WebRequest.Creates a WebRequest instance.

Dotyczy