SecurityProtocolType Wyliczenie

Definicja

Określa protokoły zabezpieczeń, które są obsługiwane przez pakiet zabezpieczeń Schannel.Specifies the security protocols that are supported by the Schannel security package.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class SecurityProtocolType
[System.Flags]
public enum SecurityProtocolType
type SecurityProtocolType = 
Public Enum SecurityProtocolType
Dziedziczenie
SecurityProtocolType
Atrybuty

Pola

Ssl3 48

Określa protokół zabezpieczeń protokołu Secure Socket Layer (SSL) 3,0.Specifies the Secure Socket Layer (SSL) 3.0 security protocol. SSL 3,0 został zastąpiony przez protokół Transport Layer Security (TLS) i jest dostępny tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.SSL 3.0 has been superseded by the Transport Layer Security (TLS) protocol and is provided for backward compatibility only.

SystemDefault 0

Umożliwia systemowi operacyjnemu wybranie najlepszego protokołu do użycia i blokowanie protokołów, które nie są bezpieczne.Allows the operating system to choose the best protocol to use, and to block protocols that are not secure. Jeśli Twoja aplikacja nie ma konkretnego powodu nie do, należy użyć tej wartości.Unless your app has a specific reason not to, you should use this value.

Tls 192

Określa protokół zabezpieczeń Transport Layer Security (TLS) 1,0.Specifies the Transport Layer Security (TLS) 1.0 security protocol. Protokół TLS 1,0 jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 2246.The TLS 1.0 protocol is defined in IETF RFC 2246.

Tls11 768

Określa protokół zabezpieczeń Transport Layer Security (TLS) 1,1.Specifies the Transport Layer Security (TLS) 1.1 security protocol. Protokół TLS 1,1 jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 4346.The TLS 1.1 protocol is defined in IETF RFC 4346. W systemach Windows ta wartość jest obsługiwana począwszy od systemu Windows 7.On Windows systems, this value is supported starting with Windows 7.

Tls12 3072

Określa protokół zabezpieczeń Transport Layer Security (TLS) 1,2.Specifies the Transport Layer Security (TLS) 1.2 security protocol. Protokół TLS 1,2 jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 5246.The TLS 1.2 protocol is defined in IETF RFC 5246. W systemach Windows ta wartość jest obsługiwana począwszy od systemu Windows 7.On Windows systems, this value is supported starting with Windows 7.

Tls13 12288

Określa protokół zabezpieczeń TLS 1,3.Specifies the TLS 1.3 security protocol. Protokół TLS jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 8446.The TLS protocol is defined in IETF RFC 8446.

Uwagi

To Wyliczenie definiuje zbiór wartości, których można użyć do określenia protokołu zabezpieczeń transportu, który ma być używany.This enumeration defines the set of values that you can use to specify which transport security protocol to use. Jest to typ wyliczeniowy dla właściwości SecurityProtocol.It is the enumerated type for the SecurityProtocol property. To Wyliczenie służy do określania zasad protokołu zabezpieczeń transportu w przypadku używania interfejsów API protokołu HTTP w .NET Framework, takich jak WebClient, HttpWebRequest, HttpClienti SmtpClient (w przypadku korzystania z protokołu TLS/SSL).Use this enumeration to determine your transport security protocol policy when you're using HTTP APIs in the .NET Framework such as WebClient, HttpWebRequest, HttpClient, and SmtpClient (when using TLS/SSL).

W protokołach Transport Layer Security (TLS) przyjęto, że protokół oparty na połączeniu, zazwyczaj TCP, jest używany.The Transport Layer Security (TLS) protocols assume that a connection-oriented protocol, typically TCP, is in use.

Dotyczy

Zobacz też