ServicePointManager.EncryptionPolicy Właściwość

Definicja

Pobiera EncryptionPolicy dla tego ServicePointManager wystąpienia.Gets the EncryptionPolicy for this ServicePointManager instance.

public:
 static property System::Net::Security::EncryptionPolicy EncryptionPolicy { System::Net::Security::EncryptionPolicy get(); };
public static System.Net.Security.EncryptionPolicy EncryptionPolicy { get; }
member this.EncryptionPolicy : System.Net.Security.EncryptionPolicy
Public Shared ReadOnly Property EncryptionPolicy As EncryptionPolicy

Wartość właściwości

EncryptionPolicy

Zasady szyfrowania, które mają być używane dla tego ServicePointManager wystąpienia.The encryption policy to use for this ServicePointManager instance.

Uwagi

Jeśli wartość nie jest określona w pliku konfiguracji, EncryptionPolicy Właściwość domyślna to EncryptionPolicy.RequireEncryption .If a value is not specified in the configuration file, the EncryptionPolicy property defaults to EncryptionPolicy.RequireEncryption. Ta metoda jest stosowana do sesji SSL/TLS w tym ServicePointManager wystąpieniu.This is applied to an SSL/TLS session on this ServicePointManager instance.

Użycie szyfru wartości null jest wymagane, gdy zasady szyfrowania są ustawione na EncryptionPolicy.NoEncryption .The use of the Null cipher is required when the encryption policy is set to EncryptionPolicy.NoEncryption.

Dotyczy

Zobacz też